20°

20°

Telefon: 021/833-006
Telefon: 021/834-141
Faks: 021//834-096

Dom za duševno obolela lica “Čurug” u Čurugu ima svojstvo pravnog lica i obavlja delatnost od opšteg interesa. Dom “Čurug” je ustanova socijalnog tipa, a prema odredbama zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti i prema odredbama Statuta ustanove, osnovni zadaci i delovanje ove ustanove su u pravcu:

trajnog zbrinjavanja odraslih hronično oboleleih lica
obezbeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite sa permanentnom medikamentoznom terapijom
radna i okupaciona terapija u skladu sa nivoom preostalih sposobnosti i trenutnim zdravstvenim stanjem korisnika
angažovanje na kultyrno-zabavnim i rekreativnim sadržajima vezanih za potrebe socio-terapijskog angažovanja
realizacija socio-terapijskog pristupa korisnicima Doma u smislu rehabilitacionog postupka kao i rad na adaptaciji i integraciji individue u grupi

Kapacitet Doma je 195 korisnika. Većina soba ima 4 ili 5 postelja a samo 5 soba je sa viče kreveta. Dom ima mini farmu svinja i koka nosilja, kao i 13 jutara zemlje, što doprinosi kvalitetu ishrane korisnika. Veoma je razvijena radno-okupaciona terapija, gde tridesetak korisnika veoma lepo veze, hekla i plete razne ukrasne i praktične predmete. Smeštaj u dom se obezbeđuje isključivo preko Centra za socijalni rad.