15°

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом.

Скупштину општине чини 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем.

Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

 

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и завршни рачун буџета Општине;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. даје сагласност на планове рада, односно програме пословања јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач Општина;
 12. разматра  годишње извештаје о раду органа Општине, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач Општина;
 13. бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине општине;
 14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине општине;
 15. бира и разрешава Председника општине и, на предлог Председника општине, бира заменика Председника општине и чланове Општинског већа;
 16. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 17. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 18. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 19. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 20. даје предходну сагласност на Одлуку у отуђењу непокретности у својини Општине;
 21. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 22. оснива радна тела за разматрање питања из своје надлежности;
 23. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 24. подноси Влади Републике Србије предлог за давање концесије, у складу са законом;
 25. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама у Републици Србији или јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 26. информише јавност о свом раду;
 27. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 28. даје сагласност на употребу имена, амблема и другог обележја Општине;
 29. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 30. разматра годишњи извештај о раду Општинског јавног  правобранилаштва и о раду правне помоћи;
 31. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 32. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 33. утврђује  мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 34. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

slika_2016060201