13°

13°

Opštinsko veće čine Predsednik opštine, zamenik Predsednika opštine  i 11 članova Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća.

Zamenik Predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za Predsednika opštine.

Opštinsko veće:

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. predlaže akt o organizaciji Opštinske uprave;
 3. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 4. donosi Odluku o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine pod uslovima propisanim Zakonom
 5. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 6. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom, odlukom i drugim opštim aktima koje donosi Skupština opštine;
 7. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 8. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 9. postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave;
 10. daje prethodnu saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštinske uprave;
 11. rešava sukob nadležnosti između Opštinske uprave i preduzeća, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke Skupštine opštine odlučuje o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka;
 12. rešava o izuzeću načelnika Opštinske uprave;
 13. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 14. podnosi godišnji izveštaj o radu Skupštini opštine;
 15.  informiše javnost o svom radu;
 16. donosi poslovnik o radu na predlog Predsednika opštine;
 17. vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.