ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ (ДОО)
Потребни документи:

јединствена регистрациона пријава
доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша)
акт о оснивању друштва (одлука или уговор), оверен у суду и са овереним потписима оснивача
потврда банке о уплати новчаног улога у висини од 250 евра на привремени рачун – исказано у еврима и у динарској противвредности на дан уплате (додатних 250 евра у року од два године од дана