"/> Оснивање предузећа - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°

OSNIVANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (DOO)
Potrebni dokumenti:

jedinstvena registraciona prijava
dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), overen u sudu i sa overenim potpisima osnivača
potvrda banke o uplati novčanog uloga u visini od 250 evra na privremeni račun – iskazano u evrima i u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate (dodatnih 250 evra u roku od dva godine od dana