Оснивање предузетника     ПДФ        Ел. пошта
Потребна документација за оснивање предузетника:
јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима
фотокопија личне карте или пасоша оснивача – предузетника (или свих ортака уколико се ради о ортачкој радњи)
доказ о уплаћеној накнади у износу од 540,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре
уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији.
Електронска пријава оснивања предузетника

Предузетницима је од 12. маја 2008. године омогућено подношење регистрационе пријаве оснивања електронским путем. За коришћење ове услуге неопходно је:

извршити регистрацију корисничког налога на насловној страни сајта Агенције – банер Електронска пријава предузетника
пријавити се на систем и поднети пријаву за регистрацију оснивања предузетника.

Уколико је електронска пријава успешно извршена, корисник ће добити потврду о примљеној регистрационој пријави на своју електронску адресу.
У року од 5 дана од дана подношења електронске пријаве, предузетник је у обавези да лично или поштом достави Агенцији:

потврду потписану од стране њеног подносиоца
оригиналну документацију прописану за регистрацију оснивања
доказ о плаћеној накнади за оснивање.

За предузетнике који испуњавају услове за регистрацију АПР доставља пореској управи податке за доделу и одређивање ПИБ-а и за упис у јединствени регистар пореских обвезника. Уколико су испуњени услови за доделу ПИБ-а исти ће бити регистрован и унет у решење о оснивању предузетника. Уколико нису испуњени услови за доделу ПИБ-а предузетник ће бити регистрован и обавештен да се за доделу ПИБ-а обрати пореској управи.

АПР по службеној дужности доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за предузетника и врши пријаву обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање. Уколико нису испуњени услови за регистрацију обвезника плаћања доприноса у РЗЗО предузетник ће бити регистрован у АПР-у и обавештен да се за пријаву обвезника плаћања доприноса обрати РЗЗО.

Приликом избора назива, оснивач – предузетник претходно мора да провери на Интернет страни АПР да ли је на територији општине, на којој ће бити регистрован предузетник, већ постоји регистрован предузетник са истим или сличним називом. Назив није обавезан део пословног имена.
Пуно пословно име предузетника садржи следеће елементе:

име и презиме оснивача – предузетника
додатак уз назив (пр или предузетник или ортаци или ор)
делатност

Пример: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕРА, ПИРОТ, БРЕЗИНА 10
Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:

здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике) – решење здравственог инспектора министарства здравља о испуњености услова за обављање тражене делатности
ветеринарске ординације и апотеке – решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
пољопривредне апотеке – решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
такси превоз – уколико је одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се уз регистрациону пријаву оснивања достави и документација прописана том одлуком. Да ли такси превозник треба да поднесе и додатну документацију процењује се према општини у којој ће бити седиште такси превозника
промет оружја, делова за оружје и муниције – решење министарства унутрашњих послова,
обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности – уговор надлежног општинског органа да је поверио обављање одређене делатности предузетнику
послови заступања у осигурању – услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности
послови стечајног управника – услов за регистрацију је лиценца Агенције за лиценцирање стечајних управника
послови судских вештака – услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака
агенција за запошљавање- решење министарства економије и регионалног развоја
психолошко саветовалиште – решење министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Предузетник уписује у Регистар само једну претежну делатност (мишљење Регистратора).

Предузетник бира претежну делатност, у складу са Законом о класификацији делатности и Регистру јединица разврставања. Осим претежне, предузетник може обављати и друге дозвољене делатности, у складу са Законом о привредним друштвима. На основу класификације израђује се листа скраћених назива делатности ради електронске обраде података, што практично значи потребу уноса петоцифрене шифре делатности без могућности промене одређења (описа) шифре, што никако не представља сметњу предузетнику да обавља само део послова из регистроване делатности.

Приликом регистрације, предузетник не доставља потврду надлежних инспекцијских служби о испуњености услова у погледу простора у коме се делатност обавља, осим код производње, промета, дистрибуције, прераде и ускладиштења материја опасних и штетних по здравље људи и животне средине, као и делатности за које други материјални закони изричито прописују посебне услове, а дате сагласности имају претходни карактер у односу на регистрацију. Испуњеност наведених услова проверава надлежни орган у поступку редовног инспекцијског надзора.

Облик обављања делатности може бити самосталан када је оснивач – предузетник једно физичко лице, или ортачки када се може регистровати највише 10 физичких лица као оснивачи – ортаци.

Приликом подношења регистрационе пријаве оснивања оснивач – предузетник има могућност да почетак обављања делатности одреди са даном доношења решења о регистрацији оснивања или да оснивање предузетника буде регистровано без податка о датуму почетка обављања делатности.

Од датума почетка обављања делатности предузетнику почињу тећи све обавезе јавних прихода (порези, доприноси и остали јавни приходи).

У случају када је регистрација оснивања извршена без податка о датуму почетка обављања делатности предузетник има обавезу да почетак обављања делатности пријави Регистру накнадно регистрационом пријавом промене пријаве почетка обављања делатности.

Као почетак обављања делатности биће регистрован датум доношења решења.

Рок за регистрацију оснивања предузетника је 5 дана.

Извор: www.apr.gov.rs