13°

13°

Osnivanje preduzetnika     PDF        El. pošta
Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:
jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika sa unetim relevantnim podacima
fotokopija lične karte ili pasoša osnivača – preduzetnika (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 540,00 dinara na račun Agencije za privredne registre
ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.
Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Preduzetnicima je od 12. maja 2008. godine omogućeno podnošenje registracione prijave osnivanja elektronskim putem. Za korišćenje ove usluge neophodno je:

izvršiti registraciju korisničkog naloga na naslovnoj strani sajta Agencije – baner Elektronska prijava preduzetnika
prijaviti se na sistem i podneti prijavu za registraciju osnivanja preduzetnika.

Ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, korisnik će dobiti potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi na svoju elektronsku adresu.
U roku od 5 dana od dana podnošenja elektronske prijave, preduzetnik je u obavezi da lično ili poštom dostavi Agenciji:

potvrdu potpisanu od strane njenog podnosioca
originalnu dokumentaciju propisanu za registraciju osnivanja
dokaz o plaćenoj naknadi za osnivanje.

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

Prilikom izbora naziva, osnivač – preduzetnik prethodno mora da proveri na Internet strani APR da li je na teritoriji opštine, na kojoj će biti registrovan preduzetnik, već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.
Puno poslovno ime preduzetnika sadrži sledeće elemente:

ime i prezime osnivača – preduzetnika
dodatak uz naziv (pr ili preduzetnik ili ortaci ili or)
delatnost

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA PERA, PIROT, BREZINA 10
Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
veterinarske ordinacije i apoteke – rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
poljoprivredne apoteke – rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
taksi prevoz – ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se uz registracionu prijavu osnivanja dostavi i dokumentacija propisana tom odlukom. Da li taksi prevoznik treba da podnese i dodatnu dokumentaciju procenjuje se prema opštini u kojoj će biti sedište taksi prevoznika
promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
poslovi sudskih veštaka – uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
psihološko savetovalište – rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost (mišljenje Registratora).

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Registru jedinica razvrstavanja. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge dozvoljene delatnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Na osnovu klasifikacije izrađuje se lista skraćenih naziva delatnosti radi elektronske obrade podataka, što praktično znači potrebu unosa petocifrene šifre delatnosti bez mogućnosti promene određenja (opisa) šifre, što nikako ne predstavlja smetnju preduzetniku da obavlja samo deo poslova iz registrovane delatnosti.

Prilikom registracije, preduzetnik ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja, osim kod proizvodnje, prometa, distribucije, prerade i uskladištenja materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životne sredine, kao i delatnosti za koje drugi materijalni zakoni izričito propisuju posebne uslove, a date saglasnosti imaju prethodni karakter u odnosu na registraciju. Ispunjenost navedenih uslova proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Oblik obavljanja delatnosti može biti samostalan kada je osnivač – preduzetnik jedno fizičko lice, ili ortački kada se može registrovati najviše 10 fizičkih lica kao osnivači – ortaci.

Prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja osnivač – preduzetnik ima mogućnost da početak obavljanja delatnosti odredi sa danom donošenja rešenja o registraciji osnivanja ili da osnivanje preduzetnika bude registrovano bez podatka o datumu početka obavljanja delatnosti.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

U slučaju kada je registracija osnivanja izvršena bez podatka o datumu početka obavljanja delatnosti preduzetnik ima obavezu da početak obavljanja delatnosti prijavi Registru naknadno registracionom prijavom promene prijave početka obavljanja delatnosti.

Kao početak obavljanja delatnosti biće registrovan datum donošenja rešenja.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.

Izvor: www.apr.gov.rs