20°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: 021/210-2284
Email: strucniposlovi@gmail.com


–    стручне и административне послове који се односе на припрему и одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних тела, као и за обављање послова из надлежности председника Општине;
–    пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у остваривању њихових права и обавеза утврђених законом и Статутом општине;
–    обавља послове у вези са израдом и евиденцијом одборничких легитимација;
–    обавља стручне и административне  послове у вези са доделом награда и признања Општине;
–    обавља стручне послове за давање сагласности на употребу имена, амблема и другог обележја Општине;
–    обавља стручне и административне послове у вези са израдом предлога аката о избору носилаца функција у органима Општине и спровођењем поступка тајног гласања;
–    обавља стручне послове у вези са спровођењем референдума на територији Општине;
–    обавља стручне послове у вези са доношењем аката и изјашњавањем грађана о самодоприносу који Скупштина општине распише за територију целе Општине или њеног дела;
–    прати, усмерава и координира рад месних заједница, даје упутства за рад  приликом израде статута и  нормативном регулисању послова из њихове надлежности, пружа стручну помоћ месним заједницама у пословима избора за савете месних заједница и у области радних односа;
–    припрема предлоге одговора на одборничка питања;
–    врши стручну обраду и израђује предлоге одговора органа Општине поводом поднетих  представки, притужби и предлога грађана;
–    припрема аутентична тумачења општих аката из надлежности Скупштине општине;
–    припрема захтеве за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којима се по оцени органа Општине повређује право на локалну самоуправу;
–    припрема одговоре у вези са поднетим захтевима за оцену уставности и законитости Статута и других општих аката које доноси Скупштина општине;
–    припрема мишљења које органи Општине дају у вези са законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
–    израђује предлоге уставних жалби у вези са појединачним актима или радњама државног органа или органа Општине којима се онемогућава вршење послова из надлежности Општине;
–    припрема одговоре које надлежни органи Општине треба да доставе по захтеву републичког или покрајинског грађанског браниоца;
–    стара се о спровођењу прописа којима се уређују питања сукоба интереса и предлаже предузимање мера за спречавање сукоба интереса носилаца јавних функција које бирају, именују  или постављају органи Општине;
–    израђује нацрте и предлоге аката у вези са подношењем иницијативе Влади Републике Србије за промену назива насељених места на територији Општине, или промену територије Општине, утврђених Законом;
–    обавља послове протокола за органе Општине;
–    организује послове у вези са превођењем за потребе органа Општине;
–    учествује у припреми Статута општине и спровођењу поступка у вези са његовом изменом;
–    обавља нормативне послове који се односе на израду нацрта и предлога аката којима се уређују следећа питања: организација и рад органа Општине; објављивања њихових  аката; утврђивање обележја Општине (застава, грб, амблем и слично); утврђивање празника и славе Општине; утврђивање награда и признања која додељује Скупштина општине; организовање послова заштите имовинских права и интереса Општине; остваривања међунационалне сарадње; остваривање међуопштинске сарадње и удрживање Општине са другим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији и иностранству; обављање функција у органима Општине; остваривање и заштита права одборника и других изабраних, именованих и постављених лица;  пружања правне помоћи грађанима; остваривања функције заштитника грађана; радних односа; зарада, накнада и других примања;  безбедности и здравља на раду; противпожарне заштите; послови одбране који су поверени органима Општине; кодекс понашања носилаца јавних функција и запослених у органима Општине; коришћење службених зграда и просторија;
–    коришћење службених аутомобила  и друга питања за које није надлежна друга служба Општинске управе;
–    даје мишљења на нацрте општих аката које израђују друге службе Општинске управе;
–    припрема пречишћене текстове Статута општине и других општих аката које доносе органи Општине;
–    обавља стручне послове у вези са информацијама од јавног значаја: израђује и ажурира информатор о раду органа Општине, стара се о његовом објављивању и умножавању, припрема одговоре поводом захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, подноси извештаје поверенику;
–    обавља послове јавних набавки за органе Општине;
–    стара о организовању и развоју информационог система и коришћењу информатичке технологије, стара се о експлоатацији рачунарске опреме и води евиденцију рачунарске опреме;
–    учествује у изради интернет презентације Општине и стара се о ажурирању презентованих информација;
–    обавља стручне и административно-техничке послове у вези са спровођењем јавности рада органа Општине: техничку обраду и штампање „Службеног листа општине Жабаљ“; припрема за председника Скупштине општине и председника Општине саопштења за јавност; учествује у припреми материјала за средства јавног информисања која се односе на рад органа Општине и носилаца јавних функција; обавештава акредитоване  представнике јавног информисања о седницама Скупштине општине и Општинског већа; стара се о обавештавању јавности приликом организовања зборова грађана; јавних расправа у поступку израде Статута општине и других  општих аката из надлежности Скупштине општине за које је предвиђено спровођење јавне расправе; стара се о објављивању аката на огласну таблу Општине,  води евиденцију о актима објављеним на тај начин и издаје потврду оглашивачу;
–    води кадровску евиденцију и  персонална досијеа изабраних, именованих и постављених лица и запослених у органима Општине;
–    израђује предлог кадровског план за Општинску управу;
–    прати стање у остваривању послова из надлежности Општине и израђује анализе о броју, кадровској структури и оспособљености запослених у Општинској управи за обављање послова из надлежности органа Општине, организује послове у вези са нормирањем послова и обимом послова сваког радног места, као и условима за утврђивање одређеног звања и стицање услова за прелазак из једног у друго звање;
–    води персонални лист за сваког запосленог у који се уносе подаци о врсти и степену школске спреме, стеченом радном искуству, распоређивању, награђивању, кажњавању, одсуствима и други подаци од значаја за положај и награђивање запослених у Општинској управи и другим органима Општине;
–    израђује анализе и информације у поступку рационализације броја запослених у органима Општине и предлаже мере за обезбеђивање оптималног броја извршилаца;
–    учествује у изради програма решавања вишка запослених;
–    -сарађује са синдикатом приликом израде података о материјалним, стамбеним и породичним приликама запослених у органима Општине (тзв. социјалне карте);
–    израђује предлог акта којим се уређује унутрашња организацији и систематизација радних места у Општинској управи;
–    даје мишљења председнику Општине на акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места других буџетских корисника и израђује предлоге аката којима се даје сагласност на број и структуру запослених других буџетских корисника;
–    обавља стручне и административне послове у области радних односа, здравственог и пензијског осигурања, обавезног осигурања од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом  и допунског здравственог осигурања;
–    припрема план стручног оспособљавања и  усавршавања запослених у органима Општине  и начин њиховог остваривања;
–    стара се примени прописа из области одбране и цивилне заштите и израђује нацрте и предлоге аката за органе Општине;
–    пружа стручну помоћ буџетским корисницима у примени прописа из области радних односа.

Радом Службе руководи шеф Службе, Горјана Тргић, дипл. правник.