20°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел:

021/ 210-23-16

021/ 210-23-17

021/ 210-23-18

Email: lpa.opstinazabalj@gmail.com


– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте органа Општине којима се уређују питања у вези са општинским порезима, таксама, накнадама и другим изворним приходима Општине;

– утврђује, наплаћује и контролише наплату свих изворних прихода Општине прописаних законом и општим актима Скупштине општине;

– припрема нацрте општих аката за Скупштину општине којима се утврђује врста и висина изворних прихода Општине;

– доноси појединачна акта из своје надлежности;

– води регистар обвезника изворних прихода на основу података из јединственог регистра пореских обвезника које води Пореска управа;

– врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивање законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода Општине;

– према обвезницима локалних пореза, такси и накнада покреће поступке пред надлежним државним органима;

– остварује сарадњу са другим органима у циљу идентификације обвезника и предмета обавезе;

– води пореско књиговодство за изворне приходе Општине у складу са прописима и примењује јединствени информациони систем за изворне приходе;

– извештава надлежне органе Општине о оствареним изворним приходима и предлаже мере за побољшање њихове наплате.

Радом службе руководи Драгана Калоперовић