20°

 

Служба за општу управу и друштвене делатности

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2289
Email: ddelatnosti@opstina.zabalj.com


Месна канцеларија Чуруг
Адреса: Чуруг, Краља Петра I 74
Тел. 021/210-2325

Верица Делић, шеф канцеларије


mesnakancelarija@gmail.com

Месна канцеларија Ђурђево
Адреса: Ђурђево, Краља Петра I 63
Тел. 021/210-2314


Месна канцеларија Госпођинци
Адреса: Госпођинци, Краља Петра I 16
Тел. 021/210-2315

Бранислав Вукић, шеф канцеларије


–    стара се о спровођењу прописа о општем управном поступку приликом поступања органа Општине;
–    води  канцеларијско пословање за органе Општине које обухвата: пријем, преглед, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката; архивирање и чување архивираних предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву; праћење ефикасности и ажурности рада органа локалне
–    самоуправе, предузећа и других организација када воде управни поступак решавајући о правима, обавезама и правним интересима грађана и других странака;
–    организује рад пријемне канцеларије и месних канцеларија;
–    води евиденцију свих управних и вануправних предмета органа Општине;
–    подноси извештаје министарству надлеженом за  послове државне управе и локалне самоуправе о кретању управних и вануправних предмета из надлежности Општине;
–    обавља послови овере рукописа,  преписа и потписа;
–    води евиденцију печата и штамбиља органа Општине и спроводи поступак израде нових и уништавања неважећих или оштећених печата и штамбиља;
–    непосредно спроводи прописе о службеној употреби српског језика и писма, као и језика и писма русинске националне мањине који је у службеној употреби у Општини;
–    врши управне послове који су поверени Општини у области матичних књига, личног статуса грађана, друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите и социјалне заштите;
–    обавља послове вођења и ажурирања бирачког списка и друге послове у поступку спровођења избора који су поверени Општини;
–    решава у другом степену о жалбама на решења Центра за социјални рад када одлучује о остваривању права на посебне облике социјалне заштите;
–    издаје уверења о подацима о којима води евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води евиденција;
–    учествује у изради стратегија и програма развоја у области дечије и социјалне заштите, примарне здравствене заштите, предшколског образовања и васпитања, побољшања и унапређења положаја младих;
–    обавља послове који се односе на оснивање установа у области образовања и васпитања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања;
–    издаје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица и утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите;
–    израђује акте којима се утврђују нормативи и стандарди за обављање делатности установа чији је оснивач Општина;
–    предлаже надлежном органу општине акт о мрежи предшколских установа и основних школа на територији Општине;
–    учествује у прописивању мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи;
–    израђује предлог акта о прекиду образовно-васпитног рада у установама;
–    води евиденцију деце која су стасала за похађање предшколског програма образовања и васпитања и полазак  у школу и доставља је установама и обавештава родитеља о обавези уписа деце у одговарајућу образовно-васпитну установу;
–    обавља послове у вези са категоризацијом деце ометене у физичком и менталном развоју;
–    обавља послове у вези са унапређењем ученичког и студентског стандарда;
–    обавља стручне и административне послове за Комисију за доделу ученичких и студентских стипендија;
–    прати законитост рада у јавним службама чији је оснивач Општина;
–    предлаже мере и покреће иницијативе за унапређење рада јавних служби чији је оснивач Општина;
–    учествује у изради плана развоја културе у Општини;
–    утврђује начин, мерила и критеријуме за избор пројеката из културе који ће се финансирати из буџета;
–    обавља стручне и административне послове у вези са расписаним јавним конкурсом за  пројекте из области културе који ће се финансирати из буџета Општине;
–    организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од заначаја за Општину и води евиденцију заштићених културних добара на територији Општине;
–    обавља стручне и административне послове за Комисију за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите;
–    обавља послове у вези са обезбеђивањем друштвене бриге за јавно здравље на ниову Општине, у складу са законом;
–    обавља послове утврђивања статуса избеглих, прогнаних и интерно расељених лица и њиховог збрињавања;
–    припрема податке за потребе органа који се баве пословима друштвене  статистике;
–    спроводи послове у вези са пописом становништа који су у надлежности Општине и друге послове из области демографије;
–    остварује сарадњу са општинским Саветом за међунационалне односе и националним саветима националних мањина и прати остваривање послова из њихове надлежности;
–    пружа стручну помоћ удружењима грађана која се оснивају у циљу развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима;
–    пружа стручну помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама која раде на територији Општине;
–    прикупља и презентује податке о невладиним организацијама које делују на територији Општине и предлаже надлежним органима остваривање сарадње са њима на реализацији акција којима се унапређује положај одређене категорије становништва;
–    прикупља податке о раду верских заједница и прати стање у области остваривање и заштите права на вероисповест;
–    пружа стручну помоћ Канцеларији за инклузију Рома општине Жабаљ;
–    обавља послове Канцеларије за младе;
–    прати стање и предлаже мере за  остваривање родне равноправности у органима општине, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина;
–    обавља послове у вези са подстицањем културно-уметничког аматеризма и стваралаштва;
–    врши попис имовине умрлих лица у случајевима утврђеним законом;
–    обавља стручне послове за потребе радних тела образованих на основу закона или општих аката Скупштине општине која се баве питањима из области дечије, социјалне, здравствене заштите, међунационалним односима, културе, вероисповести, демографских кретања и другим питањима од значаја за развој и унапређење других облика стваралаштва;
–    израђује нацрте и предлоге  општих и појединачних аката које доносе други органи Општине, а односе се на питања у вези са општом управом или друштвеним делатностима;
–    обавља и друге послове за које нису надлежне друге службе Општинске управе.
У оквиру Службе за општу управу и друштвене делатности образују се  месне канцеларије у  насељеним местима:
1. Чуруг,
2. Ђурђево и
3. Госпођинци.
Месне канцеларије обављају послове који се односе на: пријем и слање поште; вођење матичних књига и издавање извода из матичних књига; оверу рукописа, преписа и потписа;  издавање уверења о чињаницама о којима се води службена евиденција и уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција; предузима радње у циљу ажурирања бирачког списка; обавља и друге послове из надлежности Службе за општу управу и друштвене делатности које одреди начелник Општинске управе.
У оквиру Службе обављају се послови просветне инспекције.

Радом службе руководи Љиљана Узелац, дипл правник.