21°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021-210-2276

darko.drapsin@gmail.com


–    организује спровођење радова на инвестиционом и текућем одржавању објеката у којима су смештени органи и службе Општине;
–    обавља послове физичко-техничког и електронског обезбеђења објеката;
–    води евиденцију улазака у зграду седишта органа Општине;
–    одржава чистоћу у пословним просторијама органа и служби општине;
–    стара се о одржавању система за грејање;
–    учествује у изради плана јавне набавке за органе Општине;
–    врши набавку и одржавање опреме и материјала у складу са закљученим уговорима;
–    стара се о коришћењу и одржавању службених аутомобила органа Општине;
–    води евиденцију издатих бонова за гориво за све службене аутомобиле;
–    стара се о спровођењу прописа којима се уређује употреба заставе и грба;
–    обавља послове на спровођењу прописа којима се уређује забрана пушења у службеним просторијама и стара се о постављању знакова о забрани пушења, у складу са законом;
–    обавља послове на обезбеђивању техничке опремљености за примену прописа који се односе на безбедност и здравље на раду;
–    обавља послове умножавања и дистрибуције штампаног материјала органа општине;
–    обавља послове достављања писмена за све органе Општине који се достављају преко доставне службе.

 

Радом Службе руководи шеф Службе, Дарко Драпшин