20°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: 021 210 2321
Тел.факс:
Email: urbanizamzabalj@gmail.com

Рад са странкама од 8.00 до 13.00


Служба за урбанизам, имовинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај обавља следеће послове:

– спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њене надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;

– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања, изградње објеката, грађевинског земљишта; стратешке процене о утицају планова на животну средину; коришћења и располагањa непокретностима у државној својини на којима Општина има право коришћења, експропријације, денационализације, реституције, концесије, стављања хипотеке на

непокретностима на којима Општина има право коришћења, установљавања службености и друге прописе који се односе на имовинско-правне послове Општине; становања; саобраћаја и путева;

–  припрема нацрте општих аката које доноси Скупштина општина, а који се односе на просторни план општине; урбанистичке планове; грађевинско земљиште; постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама; давање у закуп непокретности у државној својини (изузев пољопривредног земљишта); вршење и поверавање комуналних делатности; оснивање јавних предузећа за обављање комуналних делатности; оснивање фондова и агенција из области за које је надлежна Служба; послове у вези са управљањем грађевинским земљиштем, изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, изградње и одржавања јавних путева; припрема нацрте општих аката којима се уређују општински путеви, линијски саобраћај и ауто-такси превоз; утврђивање и промене  назива улица и тргова у насељеним местима Општине; држање и заштитa домаћих животиња; заштиту од елементарних и других већих непогода и уређивање других послова за које је надлежна Служба;

–   припрема појединачне акте из наведених области, као и појединачне акте у поступцима прибављања и отуђења  непокретности у државној својини са правом коришћења Општине, стављања хипотеке на непокретностима и врши стручне и административне послове у вези са продајом и давањем у закуп станова у државној својини;

–   обавља стручне и административне послове за Комисију за планове;

–   доноси појединачне акте из своје надлежности;

– обавља послове који се односе на идентификацију, управљање и коришћење непокретности у државној својини на којима Општина има право коришћења;

– учествује у поступцима експропријације, административног преноса, денационализације, повраћаја земљишта и задружне имовине;

–    обавља послове који се односе на спровођење концесије;

–    води евиденцију планске документације;

–   води евиденцију непокретности у државној својини на којима Општина има право коришћења;

–   води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини;

–   води регистар станова за социјално становање;

–  учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати урбанизма и становања: просторног плана Општине, урбанистичких планова; Стратегије развоја општине; локалне стамбене стратегије;  локалног плана управљања отпадом; програма социјалног становања и других;

– доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова;

– обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и безбедност саобраћаја, праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите путева у надлежности Општине;

– учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре,

–  обавља послове у вези са превозом путника у друмском саобраћају;

–  обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради програма за коришћење енергије и других нормативних аката;

– учествује у изради планова одбране од поплава у складу са општим плановима одбране од унутрашњих вода и опретивним плановима одбране од поплава;

–  учествује у раду кризног штаба за одбрану од поплава;

– учествује у изради општих аката  којима се уређују питања заштите од елементарних и других већих непогода;

– обавља стручне и административне послове за комисију за утврђивање штете од елементарних и других већих непогода;

– учествује у припреми документације за пројекте од општег интереса када Општина конкурише за средства националног инвестициног плана, код републичких и покрајинских органа и фондова, банака и других финансијских организација;

– учествује у припреми документације за спровођење јавних набавки органа Општине;

– обавља стручне, административне и техничке послове у вези са радовима на инвестиционом одржавању објеката које користи Општинска управа;

– остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје.

 

 

 

Службом руководи – Светлана Петаков, дипл.правник.