21°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2263

Email: finansije.zabalj@gmail.com


–    обавља послове буџета и трезора Општине;

–    израђује буџетски календар и разрађује смернице за припрему буџета;

–    израђује нацрте следећих одлука: о буџету; о ребалансу буџета; о завршном рачуну; о задуживању Општине и  других општих  аката којима се преузимају обавезе за буџет Општине;

–    предлаже висину апропријација и квота за буџетске кориснике;

–    анализира захтеве за промене одобрених апропријација и квота и предлаже њихове измене;

–    врши евиденцију и  контролу поднетих захтева буџетских корисника;

–    припрема и израђује предлоге финансијских планова директних буџетских корисника;

–    предлаже давање сагласности на финансијске планове буџетких корисника;

–    контролише извршење буџета, прати примања и издатке буџета;

–    врши послове управљања готовинским средствима и управљања дугом;

–    врши  контролу расхода из буџета;

–    предлаже мере за очување ликвидности буџета;

–    обавља стручне послове у вези са пласманом буџетских средстава или задуживањем Општине код банака и других финансијских организација;

–    врши послове буџетског рачуноводства и извештавања, које обухвата књиговодствене послове, финансијско извештавања и рачуноводствену методологију;

–    саставља консолидоване периодичне и годишње извештаје и доставља их надлежним државним органима;

–    обавља и друге послове у складу са прописима о буџетском систему и другим прописима којима су уређена питања јавних прихода и расхода;

–    учествује у припреми документације приликом конкурисања органа Општине и других буџетских корисника за средства националног инвестиционог плана, кредите, субвенције, донације код надлежних државних и покрајинских органа, међународних организација, невладиних организација, домаћих и страних донатора;

–    учествује у изради плана јавних набавки за органе Општине;

–    припрема предлоге аката које доноси органи Општине, а који се односе на извршење буџета;

–    обавља послове финансијске службе за директне буџетске кориснике;

–    обавља стручне послове за буџетске фондове које оснива Скупштина општине

У оквиру Службе организује се обављање послова буџетске инспекције.

 

Службом руководи Милка Зорић