32°

Услуге одржавања софтвера “Т - ТРЕЗОР”  за период од годину дана од дана закључења уговора Обавештење о покретању поступка.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.doc Одлука о додели уговора.doc

Услуга одржавања и сервисирања путничких моторних возила за период од годину дана од дана закључења уговора-ПО ПАРТИЈАМА Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - сервис 2017.doc

 Oтворени поступак ради закључивања оквирног споразума, «Услугe годишњег превоза ученика и студената са подручја општине Жабаљ – по спецификацији линија - регресирање цене превоза" Позив за подношење понуде.pdf Отворени поступак остале линије оквирни споразум.doc Одговор на питање од 16.03.pdf Обавештење о закљученом уговору.pdf Одговор на питање од 20.03.pdf

Одлука о додели Партија 1.pdf Одлука о додели Партија 2.pdf Одлука о додели Партија 3.pdf Одговор на питање 10.03.pdf Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА – најнижа понуђена цена.pdf Уговор - комбинарка за дрво.pdf Уговор - аутомеханичарска опрема.pdf     ( клик за преузимање )

 Набавке елемената за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу Конкурс.doc  Средства су намењена: Физичким лицима - носиоцима ре.пољ.газдинстава, предузетницима носиоцима ре.пољ.газдинставаПравним лицима - привредним друштвима, земљорадничким задругама Конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објекта заштићеног подручја, фолију за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже

Набавка хране, пића и сродних производа за репрезентацију Општинске управе-за период од 12 месеци од дана закључења уговора Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА - најнижа понуђена цена.doc  Одлука о додели уговора.pdf

Набавка нових тонера за штампаче и фотокопире за период од годину дана од дана закључења уговора - по партијама Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc  Одговор на питање.pdf

Решење о одобравању средстава за суфинансирање промотивно рекеративно -  спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности и физичког васпитања у функцији здравља од значаја за општину Жабаљ за 2017. годину. Решење.doc ( клик за преузимање )  

Тип јавне набавке: РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РОК ПОНУДЕ ДО 13.03.2017.год ДО 10 ЧАСОВА  Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општинске управе Жабаљ, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), објављује: Обавештење о донетом решењу МЕТАЛ ЂУРЂЕВО.doc ( клик за преузимање )