На основу члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број 101/05), Општинско веће општине Жабаљ, на својој 43.седници одржаној 16.03.2017. године, доноси ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ 1. Проглашава се Дан жалости поводом погибије Бранислава Кисића (19 година) из Ђурђева, који је

Јавна набавка за одржавање софтвера «Одржавање софтвера -услуге пружања техничке подршке за софтвере:  „ИРА-Административно-кадровски модул“ и „ИРА Административни модул-  ПИСАРНИЦА“, Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Обавештење о покретању поступка.pdf   ( клик за преузимање )

Измена и допуна плана јавних набавки наручиоца Општина Жабаљ- председник општине и општинско веће за 2017.годину План.pdf   ( клик за преузимање )

Набавка рачунарске и сродне опреме по спецификацији рок до 20.03. до 11 сати Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Конкурсна документација - измена 10.03.pdf Одговор на питање од 17.03.pdf   ( клик за преузимање )

Услуге одржавања софтвера “Т - ТРЕЗОР”  за период од годину дана од дана закључења уговора Обавештење о покретању поступка.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.doc Одлука о додели уговора.doc

Услуга одржавања и сервисирања путничких моторних возила за период од годину дана од дана закључења уговора-ПО ПАРТИЈАМА Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - сервис 2017.doc

 Oтворени поступак ради закључивања оквирног споразума, «Услугe годишњег превоза ученика и студената са подручја општине Жабаљ – по спецификацији линија - регресирање цене превоза" Позив за подношење понуде.pdf Отворени поступак остале линије оквирни споразум.doc Одговор на питање од 16.03.pdf Обавештење о закљученом уговору.pdf Одговор на питање од 20.03.pdf

Одлука о додели Партија 1.pdf Одлука о додели Партија 2.pdf Одлука о додели Партија 3.pdf Одговор на питање 10.03.pdf Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА – најнижа понуђена цена.pdf Уговор - комбинарка за дрво.pdf Уговор - аутомеханичарска опрема.pdf     ( клик за преузимање )

 Набавке елемената за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу Конкурс.doc  Средства су намењена: Физичким лицима - носиоцима ре.пољ.газдинстава, предузетницима носиоцима ре.пољ.газдинставаПравним лицима - привредним друштвима, земљорадничким задругама Конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објекта заштићеног подручја, фолију за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже

Набавка хране, пића и сродних производа за репрезентацију Општинске управе-за период од 12 месеци од дана закључења уговора Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА - најнижа понуђена цена.doc  Одлука о додели уговора.pdf