26°

 

ЈАВНА НАБАВКА П.О-5/2017 - Радови на изградњи отворених спортских терена у комплексу Основне школе Жарко Зрењанин у Госпођинци Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА број О.У-17/2017 - Услуге годишњег превоза ученика са подручја општине Жабаљ – релација Чуруг-Бечеј Позив за подношење понуда.doc Oтворени поступак - оквирни споразум.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О - 6/2017 - Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА О.У -15/2017 - Радови на уређењу атарских путева у к.о Жабаљ и к.о Чуруг Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc / измена 19.06.2017.год Одговор на постављено питање.doc    ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О-7/2017 - Услуге послуживања хране у ресторанима за насељено место Жабаљ Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

  ЈАВНА НАБАВКА П.О-4/2017-ИВ - УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА жАБАЉ Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке