14°

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA ŽABALJ Odeljenje za finansije i budžet BROJ: 401-363/2019-III-08 DANA: 10.09.2019. godine ŽABALJ Ulica Nikole Tesle 45 Telefon 021 210 22 64   Na osnovu člana  42. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018