25°

 

Грађевински послови

– даје заинтересованим странкама обавештења о намени простора;
– сарађује са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевинарства за потребе рада органа Општине и Одељења;
– даје стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре;
– издаје решења о рушењу објеката;
– издаје локацијске услове;
– прибавља посебне услове од јавних предузећа, привредних друштава и установа и других ималаца јавних овлашћења неопходних за израду локацијских услова;
– издаје грађевинске дозволе;
– издаје решења којим се одобрава извођење радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији објеката;
– проверава испуњеност формалних услова за издавање грађевинске дозволе и усклађеност података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима;
– проверава уклађеност идејног пројекта за прибављање решења о одобрењу за извођење радова са издатим локацијским условима, односно планским актом;
– стара се о законитом вођењу поступка издавања грађевинске дозоволе и одобрења за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката;
– издаје потврде о пријави радова;
– поступа по поднетим пријавама о завршетку израде темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу;
– издаје употребне дозволе;
– обавља стручне послове у вези са радовима на инвестиционом одржавању објеката у јавној својини Општине;
– подноси захтеве за упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;

Важећи прописи

Захтеви