"/> Општи подаци - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

INTERNA REVIZIJA

Interni revizor: Snežana Tanjević

Sedište: Žabalj, Nikole Tesle 45,

Telefon: 021 210 2262,

Mail: iropstinazabalj@gamil.com


Grupa za internu reviziju Opštine Žabalj je osnovana 3. novembra 2017. godine, u okviru Službe za budžetsku inspekciju, Odlukom o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju broj: 110-6/2017-II, a koja obavlja poslove interne revizije za direktne korisnike budžeta Opštine:

– neposredno primenjuje propise kojima se uređuju poslovi interne revizije;

– priprema nacrt strateškog i godišnjeg plana interne revizije i dostavlja ga Predsedniku opštine na odobrenje;

– sprovodi internu reviziju kod direktnih budžetskih korisnika;

– daje stručne savete rukovodiocima, odnosno funkcionerima direktnih budžetskih korisnika u zakonitom i namenskom trošenju budžetskih sredstava;

– daje stručne savete rukovodiocu Odeljenja za finansije;

– stara se o primeni metodologije interne revizije i etičkih standarda;

– inicira donošenj einternih procedura u postupanju sa budžetskim sredstvima;

– dostavlja izveštaje o svom radu najmanje jednom godišnje organima Opštine;

– ostvaruje saradnju sa internim revizorima iz drugih jedinica lokalne samouprave;

– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Interna revizija je organizaciono i funkcionalno nezavisna i za svoj rad odgovara neposredno Predsedniku opštine Žabalj.

Poslovi, postupanje i akta su utvrđena zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i podzakonskim aktima kojima se bliže uređuje rad interne revizije.

Interni revizor vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, vršio cenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti, dajesavetekadseuvodenovisistemi, procedureili  zadaci, vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u ciljuekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti, vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema internerevizije, uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka, uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine Žabalj i drugim važećim propisima. Delokrug rada interne revizije nije ograničen i uključuje sve programe, aktivnosti i procedure u organizaciji. Tu je uključena i revizija fondova EU, kao i svih ostalih resursa koje su obezbedila druga tela i institucije.

Interna revizija se u obavljanju svojih poslova bavi ekonomičnošću, efikasnošću i efektivnošću aktivnosti i to u formi revizije sistema, revizija rezultata, finansijskih revizija i  revizija usaglašenosti sa propisima. Interna revizija vrši konsultantske poslove na zahtev Predsednika opštine Žabalj.

Akta