14°

14°

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

На основу члана 50.  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” број 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Општинска управа  Жабаљ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај

(у даљем тексту: Одељење)

оглашава

 

ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

  • ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПДР-а ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ, ЛОКАЦИЈА 2, А КОЈИМ СУ

ОБУХВАЋЕНЕ ЦЕЛЕ К.П БР. 7502/3, 7502/7,

7502/1, 7502/4, 7502/6,

KAO И ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 7492, 7493, 10746/1

СВЕ У К.О. ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ –

 

 

 

 

 

Јавна седница ће се одржати дана 06.02.2019. године у 13 часова

у просторијама Општинске управе Жабаљ,

улица Николе Тесле број 45, Жабаљ

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено