30°

30°

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта одлуке о ребалансу буџету општине Жабаљ за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ

Одељење за финансије и буџет

БРОЈ: 401-363/2019-III-08

ДАНА: 10.09.2019. године

ЖАБАЉ

Улица Николе Тесле 45

Телефон 021 210 22 64

 

На основу члана  42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) Одељење за финансије и буџет општине Жабаљ упућује:

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта одлуке о ребалансу буџету општине Жабаљ за 2019. годину

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Жабаљ да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на напред наведени нацрт одлуке.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о ребалансу буџету општине Жабаљ  за 2019. годину  се спроводи у Општини Жабаљ у периоду од 10.09.2019. године до 25.09.2019. године .

 

Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће се:  23.09.2019. године

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид у општини Жабаљ (ул. Николе Тесле 45 Жабаљ, канцеларија руководиоца Одељења за финансије и буџет и на интернет порталу www.zabalj.com.

Учесници јавне расправе  и други заинтересовани субјекти могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  примедбе  и  сугестије  на  нацрт   Одлуке  и  то:  путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ  (улица  Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ ) или руководиоцу Одељења за финансије и буџет на email: finansije.zabalj@gmail.com до 20.09.2019. године  до   13:00 часова.

 

Примедбе, предлози и сугестије  се  подносе у слободној форми.

 

Нацрт одлуке и Програм јавне расправе биће објављен на званичном сајту општине Жабаљ и на огласној табли општине Жабаљ.

 

Руководилац одељења

Смиљана Исаковски с.р.

Нацрт предлога Одлуке о ребалансу буџета 2019. година

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено