"/> Надлежности скупштине општине - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom.

Skupštinu opštine čini 31 odbornik koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Odbornici se biraju na četiri godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

 

Skupština opštine, u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim opštim aktima:

 1. donosi Statut opštine i poslovnik o radu Skupštine opštine;
 2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine iznosa izvornih prihoda Opštine;
 4. donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente;
 5. donosi prostorni i urbanističkiplan Opštine;
 6. donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti Opštine;
 7. bira i razrešava lokalnog ombudsmana;
 8. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. obrazuje i uređuje organizaciju i rad organizacija i službi za potrebe Opštine;
 10. osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala radi zaštite opšteg interesa;
 11. osniva ustanove i organizacije u oblasti: predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i kulture od značaja za opštinu i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, socijalne zaštite,primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, omladine, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 12. imenuje i razrešava nadzorne odbore i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statute javnih preduzeća i vrši druga prava osnivača;
 13. imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute;
 14. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 15. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 16. bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 17. postavlja pravobranioca Opštine;
 18. određuje način vršenja funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
 19. imenuje i razrešava glavnog urbanistu;
 20. usvaja Kadrovski plan;
 21. uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, osniva javna preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno poverava obavljanje tih delatnosti društvu kapitala ili preduzetniku, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;
 22. donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja građevinskog zemljišta; odlučuje o otuđenju građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 23. donosi lokalnu stambenu strategiju, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati javnu stambenu agenciju, kao i pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja;
 24. bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini Opštine;
 25. uređuje korišćenje i visinu zakupnine poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Opštine;
 26. uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i njihove kupovine;
 27. propisuje visinu zakupnine za korišćenje stambenih zgrada, stanova i garaža u javnoj svojini Opštine;
 28. uređuje način korišćenja prevoznih sredstava u javnoj svojini Opštine;
 29. uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;
 30. donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 31. donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 32. donosi program razvoja Opštine ipojedinih delatnosti ;
 33. donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja plana;
 34. uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka;
 35. donosi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na teritoriji Opštine i osniva kancelariju za mlade;
 36. donosi program i plan energetske efikasnosti;
 37. donosi program ili daje prethodnu saglasnost o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, prenosu prava svojine na drugog nosioca prava javne svojine, odlučuje o ulaganju u nepokretnosti u javnoj svojini Opštine i prava u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u skladu sa zakonom;
 38. odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Opštine, daje saglasnost na koncesioni akt;
 39. daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje predsedniku Opštine da potpiše javni ugovor u ime Opštine;
 40. obrazuje Štab za vanredne situacije, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja;
 41. donosi Plan odbrane Opštine, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama Autonomna Pokrajina Vojvodina i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite opšte namene;
 42. može da obrazuje robne rezerve u skladu sa potrebama i mogućnostima Opštine;
 43. utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
 44. utvrđuje zone, koeficijente i druga pitanja od značaja za utvrđivanje iznosa i naplatu komunalne naknade;
 45. određuje organ za davanje saglasnosti na cene komunalnih usluga;
 46. utvrđuje kriterijume i postupak za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi;
 47. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 48. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 49. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 50. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti, koja su utvđena Poslovnikom;
 51. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 52. predlaže Vladi Republike Srbije utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju u korist Opštine;
 53. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 54. razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 55. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama;
 56. informiše javnost o svom radu;
 57. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 58. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 59. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 60. utvrđuje praznik Opštine;
 61. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i zastave Opštine;
 62. uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodeljuje Opština i odlučuje o dodeli javnih priznanja i počasnih zvanja;
 63. odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
 64. razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 65. razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
 66. razmatra godišnji izveštaj organa opštine, lokalnog ombudsmana i glavnog urbaniste;
 67. usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: Etički kodeks);
 68. donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 69. donosi mere i usvaja preporuke populacione politike Opštine;
 70. obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom ovim statutom i drugim opštim aktima;

 

slika_2016060201