29°

29°

Обавештење о поднетом захтеву Самоуслужна аутоперионица

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општинске управе Жабаљ на основу члана 10. и члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја

пројекта на животну средину

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Самоуслужна аутоперионица “AUTO AQUA RELAX” Мирјана Димитров ПР, ул. Милоша Црњанског бр. 43, Српски Итебеј. преко пуномоћника правног лица “JORGAS” доо, Венац Војводе Степе Степановића бр. 34 из Сомбора, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта “Пословно-стамбени објекат самоуслужна аутоперионица П+О; Сабирна јама са сепаратором лаких уља и нафтних деривата и гаража, П+О” чија реализација се планира у ул. Николе Тесле бр. 103, на кат. парцели бр. 2245  к.о. Жабаљ на територији општине Жабаљ.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45 у периоду од 15 дана од дана објављивања огласа радним даном од 8-14 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Подели:
Нема коментара

Напишите коментар