"/> Одељење за имовинске, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине - Žabalj | Prezentacija opštine

15°

15°

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 45

Tel. 021/210 22 81

E mail: imovinazabalj@gmail.com

Radom Odeljenja rukovodi Olivera Vlajkov


1) Imovinski poslovi

2) Stambeno – komunalni poslovi

3) Zaštita životne sredine

1) imovinski poslovi:

– neposredno primenjuje zakone, druge propise i opšte akte u oblasti  korišćenja i raspolaganja nepokretnostima  u javnoj svojini Opštine i u javnoj svojini Republike na kojima Opština ima pravo korišćenja, eksproprijacije, denacionalizacije, restitucije, koncesije, stavljanja hipoteke i ustanovljavanja službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine i u javnoj svojini Republike na kojima Opština ima pravo korišćenja;

– učestvuje u sprovođenju postupka za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini;

–  utvrđuje zemljište za redovnu upotrebu objekta;

– donosi rešenja o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu;

– donosi rešenja o konverziji prava dugoročnog zakupa u pravo svojine na građevinskom zemljištu;

– sprovodi postupak eksproprijacije;

– vodi evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

2) stanovanje:

– donosi rešenja o iseljenju bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;

– vodi  registar stambenih zajednica na teritoriji opštine Žabalj,

– vodi registar stanova za socijalno stanovanje;

– donosi rešenja o upisu stambenih zajednica u registar i upisu upravnika stambene zajednice u registar;

– izrađuje predloge rešenja, ugovora i aneksa ugovora o zakupu i otkupu stanova;

– vrši poslove u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova;

– prati izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa poslovnog prostora i stanova;

– ostvaruje saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama u sprovođenju prinudnog iseljenje;

– učestvuje u izradi i implementaciji strateških i planskih dokumenata iz oblati stanovanja: strategije razvoja opštine; lokalne stambene strategije;  programa socijalnog stanovanja i drugih;

– obavlja stručne i administrativne poslove za  komisiju nadležnu za vraćanje poljoprivrednog zemljišta bivšim vlasnicima u skladu sa zakonom kojim se uređuje vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljištnog fonda i konfiskacijom i komisiju za sprovođenje postupka otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine;

3) komunalne delatnosti:

-rešava po zahtevima pravnih i fizičkih lica i drugih stranaka o korišćenju javnih površina;

– izdaje odobrenja za postavljanje privremenih objekata na javnoj površini;

– izdaje odobrenja za zauzimanje javne površine  radi održavanja kulturnih, sportskih, komercijalnih i drugih manifestacija;

– vodi evidenciju ulica i trgova u naseljenim mestima u Opštini;

-donosi pojedinačnr pravne akte u komunalnoj oblasti;

4) energetska efikasnost:

– učestvuje u izradi strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou;

– obavlja poverene poslove iz zakona kojim se uređuje pitanja energetike i učestvuje u izradi programa i plana energetske efikasnosti kao i programa unapređenja energetske efikasnosti;

– vrši kontrolu sprovođenja osnovnih načela energetske politike;

5) zaštita životne sredine:

-sprovodi postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranje studija o proceni uticaja na životnu sredinu i vodi javnu knjigu;

– postupa kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike;

– vrši ocenu i daje saglasnost na izveštaje o strateškoj proceni uticaja;

– obavlja poslove vezane za zaštitu vazduha i zaštitu od buke;

– izdaje dozvole za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada i  potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole i vodi registar izdatih dozvola i potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole;

– izdaje integrisane dozvole;

– vrši reviziju izdatih integrisanih dozvola i reviziju uslova u integrisanoj dozvoli;

– izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i korišćenja naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik kao i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;

– priprema programe zaštite životne sredine i lokalne akcione i sanacione planove;

– sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog sektora;

– sprovodi aktivnosti na jačanju svesti o potrebi zaštite životne sredine;

– priprema godišnje izveštaje i obaveštava javnost o stanju životne sredine;

– vodi evidencije i dostavlja podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu;

– vrši poslove zaštite i unapređenja prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine;

– učestvuje  u izradi i implementaciji planskih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine; strategije zaštite prirode i prirodnih vrednosti; programa zaštite zelenih površina; lokalnog ekološkog akcionog plana; programa monitoringa životne sredine; lokalnog plana upravljanja otpadom;  akcionih planova za zaštitu od buke i drugih planskih akata, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine;

-obavlja stručne i administrativne poslove za tehničku komisiju za procenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu;

-vodi registar zagađivača životne sredine u Opštini;

-obaveštava javnost o primeni propisa iz oblasti životne sredine u Opštini;

-obavlja stručne i administrativne poslove za budžetski fond za zaštitu životne sredine;

– priprema nacrte i predloge opštih i pojedinačnih akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, stambeno-komunalne  delatnosti i zaštite životne sredine koje donose organi Opštine, a za čiju izradu je nadležno Odeljenje;

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.

 

Radom Odeljenja rukovodi Olivera Vlajkov.