26°

 

Заштита животне средине

Документа

Прописи Локални регистар извора загађивања Јавна књига о поступцима процене утицаја на животну средину  Регистар дозвола за управљање отпадом
Oдлука о заштити Парка природе Јегричка (Сл. лист општине Жабаљ бр. 11-2005) Локални регистар извора загађивања за 2018. годину Јавна књига о поступцима процене утицаја на животну средину Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135-04, 36-09,14-16 и 76-18)
Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135-04 и 36-09)
Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36-09,88-10,14-16, 95-18-др. закон
Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 36-09, 88-10, 92-11, 93-12, 25-15

 

Захтеви

Општи обрасци Процена утицаја на животну средину Управљање отпадом
Захтев за прибављање података из службених евиденција Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Захтев за издавање дозволе за сакупљање и или транспорт инертног и неопасног отпада
Изјава-сагласност за прибављање личних података Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања
Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања
Захтев за aжурирање Студије о процени утицаја
Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја
Обавештавање о потреби покретања поступка процене утицаја на животну средину

 

Захтеви

 
Заштита ваздуха

Хемикалије

 
Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађивања Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Захтев за издавање дозволе за обављање промета нарочито опасних хемикалија