15°

15°

 

Zaštita životne sredine

 

Dokumenta

Propisi Lokalni registar izvora zagađivanja Javna knjiga o postupcima procene uticaja na životnu sredinu  Registar dozvola za upravljanje otpadom
Odluka o zaštiti Parka prirode Jegrička (Sl. list opštine Žabalj br. 11-2005) Lokalni registar izvora zagađivanja za 2018. godinu Javna knjiga o postupcima procene uticaja na životnu sredinu 2019. god.

 

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom
Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135-04, 36-09,14-16 i 76-18)
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 135-04 i 36-09)
Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br. 36-09,88-10,14-16, 95-18-dr. zakon
Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS br. 36-09, 88-10, 92-11, 93-12, 25-15
-Zakon o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS br 36-09,88-10, 91-10-ispravka,14-16,95-18- dr.zakon) Žabalj br. 4-2008, i 13-2010)prečišćen tekst
Odluka o zaštiti Parka prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva
Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja (Sl. glasnik RS br. 114-08) Oglas obaveštenje o podnetom zahtevu Global sid doo

 

Zahtevi

Opšti obrasci Procena uticaja na životnu sredinu Upravljanje otpadom
Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i ili transport inertnog i neopasnog otpada
Izjava-saglasnost za pribavljanje ličnih podataka Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje,ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja Zahtev za izmenu dozvole za sakupljanje, transport i tretman inertnog i neopasnog otpada ili izmenu Integralne dozvole
Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja
Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja
Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja
Obaveštavanje o potrebi pokretanja postupka procene uticaja na životnu sredinu

 

Zahtevi

Zaštita vazduha

Hemikalije

Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnih izvora zagađivanja Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija
Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje prometa naročito opasnih hemikalija