17°

17°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел. 021/210 22 81

E mail: imovinazabalj@gmail.com


 

1) имовински послови:

– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области  коришћења и располагањa непокретностима  у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на којима Општина има право коришћења, експропријације, денационализације, реституције, концесије, стављања хипотеке и установљавања службености на непокретностима у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на којима Општина има право коришћења;

– учествује у спровођењу поступка за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;

–  утврђује земљиште за редовну употребу објекта;

– доноси решења о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;

– доноси решења о конверзији права дугорочног закупа у право својине на грађевинском земљишту;

– спроводи поступак експропријације;

– води евиденцију непокретности у јавној својини Општине у складу са законом и подзаконским актима;

2) становање:

– доноси решења о исељењу бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

– води  регистар стамбених заједница на територији општине Жабаљ,

– води регистар станова за социјално становање;

– доноси решења о упису стамбених заједница у регистар и упису управника стамбене заједнице у регистар;

– израђује предлоге решења, уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова;

– врши послове у вези са преносом права закупа и замене станова;

– прати извршавања уговорних обавеза по основу закупа пословног простора и станова;

– остварује сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама у спровођењу принудног исељење;

– учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати становања: стратегије развоја општине; локалне стамбене стратегије;  програма социјалног становања и других;

– обавља стручне и административне послове за  комисију надлежну за враћање пољопривредног земљишта бившим власницима у складу са законом којим се уређује враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљиштног фонда и конфискацијом и комисију за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине;

3) комуналне делатности:

-решава по захтевима правних и физичких лица и других странака о коришћењу јавних површина;

– издаје одобрења за постављање привремених објеката на јавној површини;

– издаје одобрења за заузимање јавне површине  ради одржавања културних, спортских, комерцијалних и других манифестација;

– води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини;

-доноси појединачнр правне акте у комуналној области;

4) енергетска ефикасност:

– учествује у изради стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу;

– обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради програма и плана енергетске ефикасности као и програма унапређења енергетске ефикасности;

– врши контролу спровођења основних начела енергетске политике;

5) заштита животне средине:

-спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину и води јавну књигу;   

– поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом Аутономне покрајине Војводине и Републике;

– врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја;

– обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке;

– издаје дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада и  потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и води регистар издатих дозвола и потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе;

– издаје интегрисане дозволе;

– врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи;

– издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија;

– припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове;

– сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора;

– спроводи активности на јачању свести о потреби заштите животне средине;

– припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине;

– води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству;

– врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине;

– учествује  у изради и имплементацији планских докумената из области заштите животне средине; стратегије заштите природе и природних вредности; програма заштите зелених површина; локалног еколошког акционог плана; програма мониторинга животне средине; локалног плана управљања отпадом;  акционих планова за заштиту од буке и других планских аката, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине;

-обавља стручне и административне послове за техничку комисију за процену студије о процени утицаја на животну средину;

-води регистар загађивача животне средине у Општини;

-обавештава јавност о примени прописа из области животне средине у Општини;

-обавља стручне и административне послове за буџетски фонд за заштиту животне средине;

– припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из области имовинско-правних односа, стамбено-комуналне  делатности и заштите животне средине које доносе органи Општине, а за чију израду је надлежно Одељење;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

 

Радом Одељења руководи Оливера Влајков.

Жабаљ | Презентација општине