"/> Одељење за заједничке стручне послове - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°

ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE STRUČNE POSLOVE

Rukovodilac Odeljenja za zajedničke stručne poslove
Dejan Boroja, diplomirani pravnik
e-mail: strucniposlovi@gmail.com
tel: 021/210-2282


1) Informacije od javnog značaja

2) Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja

3) Javne nabavke

4) Civilna zaštita

ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE STRUČNE POSLOVE

 

Rukovodilac Odeljenja za zajedničke stručne poslove

Dejan Boroja, diplomirani pravnik

e-mail: strucniposlovi@gmail.com

tel:021/210-2282

     U Odeljenju su obrazovane dve Grupe:

  • Grupa za upravljanje ljudskim resursima i
  • Grupa za javne nabavke

Odeljenje za zajedničke stručne poslove obavlja poslove Opštinske uprave koji se odnose na:

  • upravljanje ljudskim resursima i radni odnosi:

– obavlja stručne poslove u postupku popunjavanja slobodnih i upražnjenih radnih mesta i izbora kandidata u postupku internog i javnog konkursa;

– inicira i koordinira pripremu nacrta kadrovskog plana;

– stara se o organizaciji stručnog usavršavanja službenika, vrši procenu efekata sprovedenih obuka i priprema analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, u skladu sa potrebama poslova koji se obavljaju u organima i službama Opštine;

– inicira, koordinira i obezbeđuje stručno-tehničku podršku u pripremi predloga godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za njegovo izvršavanje;

– inicira i koordinira rad drugih organa i organizacionih jedinica u okviru Opštine u pogledu ocenjivanja službenika, obezbeđuje neophodnu stručnu i tehničku podršku, priprema analizu rezultata i prati efekat ocenjivanja službenika;

– obavlja stručne poslove u vezi sa dodatnim obrazovanjem službenika;

– učestvuje u izradi programa stručne obuke pripravnika;

– stara se o vođenju kadrovske evidencije zaposlenih u organima Opštine;

– vodi personalna dosije zaposlenih u organima Opštine;

– vrši stručne poslove iz oblasti radnih odnosa za zaposlene u organima Opštine i priprema predloge pojedinačnih akata koji se odnose na prijem u radni odnos, raspoređivanje,  platu i druga primanja, prava na godišnji odmor i druga odsustva, o ostvarivanje prava po osnovu tehnološkog viška zaposlenih, o prestanku radnog odnosa i drugih akata iz oblasti radnih odnosa;

– stara se o primeni propisa iz obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih i vrši prijave i odjave zaposlenih u centralnom registru;

– učestvuje u izradi kolektivnog ugovora kod poslodavca za zaposlene u organima Opštine;

– učestvuje u izradi programa rešavanja viška zaposlenih;

-sarađuje sa sindikatom prilikom izrade podataka o materijalnim, stambenim i porodičnim prilikama zaposlenih u organima Opštine (tzv. socijalne karte);

– pruža stručnu pomoć zaposlenima u postupku ostvarivanja njihovih prava i obaveza koji proizilaze iz radnog odnosa;

2) javne nabavke:

– obavlja poslove javnih nabavki i nabavki u skladu sa propisima u oblasti javnih nabavki i budžetskog sistema;

– inicira i koordinira poslove izrade nacrta plana javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje zakon koji uređuje javne nabavke, prati njihovo izvršenje i inicira izmene i dopune;

– izrađuje predloge opštih akata kojima Opština uređuje sprovođenje javnih nabavki;

– stara se o zakonitom, kvalitetnom i blagovremenom sprovođenju postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i pruža stručnu pomoć komisiji za javne nabavke i realizatorima nabavki u pripremi konkursne dokumentacije i modela ugovora;

– stara se o zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem;

– vodi evidencije o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i njihovom vremenskom važenju;

– izrađuje izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i dostavlja ih nadležnim organima;

– priprema akte povodom zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

– obavlja i druge poslove iz oblasti javnih nabavki, u skladu sa zakonom i opštim aktima Opštine;

3) zaštita i bezbednost na radu i drugi oblici zaštite integriteta:

stara se o primeni propisa kojima se uređuju: bezbednost i zdravlje na radu; zaštita od duvanskog dima; zaštita od zlostavljanja na radu (mobinga); zaštita uzbunjivača; zaštita osoba sa invaliditetom; zaštita podataka o ličnosti i drugim propisima kojima se štiti zdravlje i lični integritet zaposlenih u organima Opštine;

– vodi evidencije propisane zakonom;

– izrađuje i podnosi izveštaje nadležnim organima;

4) civilna zaštita i odbrana:

– stara se o primeni zakona i drugih propisa  kojima se uređuje zaštita i spasavanje u slučaju vanrednih situacija, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja;

– pruža stručnu i administrativnu pomoć štabu za vanredne situacije i njegovim timovima, kao i drugim subjektima koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;

– stara se primeni propisa kojima uređuju obaveze organa Opštine u oblasti odbrane;

stara se o primeni propisa kojima se uređuje zaštita od požara;

– obavlja stručne poslove za budžetski fond za vanredne situacije;

– priprema predloge opštih akata iz oblasti odbrane čije je donošenje u nadležnosti organa Opštine;

5) normativno-pravni poslovi:

– izrađuje nacrte i predloge propisa i drugih opštih akata kojima se uređuju sledeća pitanja: organizacija i rad organa Opštine; sistematizcija radnih mesta u organima Opštine; maksimalan broj zaposlenih u sistemu javnog sektora Opštine; objavljivanje  akata u službenom glasilu Opštine; utvrđivanje simbola Opštine (zastava, grb, amblem i slično); utvrđivanje praznika i slave Opštine; utvrđivanje nagrada i priznanja koja dodeljuje Skupština opštine; ostvarivanja međunacionalne saradnje; ostvarivanje međuopštinske saradnje i udrživanje Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji i inostranstvu; obavljanje funkcija u organima Opštine; ostvarivanje i zaštita prava odbornika i drugih izabranih, imenovanih i postavljenih lica;  organizacija i rad Opštinskog pravobranilaštva; ostvarivanja funkcije zaštitnika građana; organizovanje poslova pružanja pravne pomoći građanima;  radni odnosi u organima Opštine; plate, naknade i druga primanja;  bezbednosti i zdravlja na radu; funkcionisanja civilne zaštite; protivpožarne zaštite; poslovi odbrane koji su povereni organima Opštine; kodeks ponašanja nosilaca javnih funkcija i zaposlenih u organima Opštine i druga pitanja za koje nije nadležno drugo odeljenje Opštinske uprave;

– učestvuje u izradi planskih akata iz nadležnosti Opštine propisanih zakonom kojim se uređuju vanredne situacije, zaštita i spasavanje u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih i drugih većih nepogoda  i zaštita od požara;

– priprema predloge prečišćenih tekstova propisa i drugih opštih akata čiji su donosioci organi Opštine i stara se o njihovom objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Opštine;

6) informacije od javnog značaja:

stara se o primeni propisa kojima se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojima su utvrđene obaveze organa Opštine, sprovodi postupak po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja za Opštinsku upravu  i donosi pojedinačna upravna akta;

– izrađuje i ažurira Informator o radu organa Opštine i stara se o njegovom objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Opštine;

– podnosi izveštaje povereniku za informacije od javnog značaja i drugim nadležnim organima;

7) razvoj informacionog sistema:

–  stara se o unapređenju primene informacionih tehnologija;

–  stara se o održavanju i razvoju računarske opreme i komunikacione mreže;

–  vrši administriranje baze podataka;

–  stara se o održavanju i razvoju aplikativnog softvera;

–  stara se o organizovanju obuke zaposlenih u organima Opštine;

– stara se o uspostavljanju uslova za razvoj i održavanje geografskog informacionog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima i ustanovama na teritoriji Opštine;

8) pravna pomoć:

– pruža pravnu pomoć građanima u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje besplatne pravne pomoći i odlukom Skupštine opštine kojom se uređuje pružanje pravne pomoći građanima;

9) administrativni i stručni poslovi za organe Opštine:

– obavlja administrativne poslove za organe Opštine i njihova radna tela;

– priprema predloge akata za Predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave za koje nisu nadležna druga odeljenja Opštinske uprave;

– učestvuje u izradi zvanične internet stranice Opštine i stara se ažurnosti objavljenih podataka;

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.