19°

19°

Цивилна заштита и одбрана

– стара се о примени закона и других прописа  којима се уређује заштита и спасавање у случају ванредних ситуација, елементарних непогода и других ванредних догађаја;

– пружа стручну и административну помоћ штабу за ванредне ситуације и његовим тимовима, као и другим субјектима који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

– стара се примени прописа којима уређују обавезе органа Општине у области одбране;

– стара се о примени прописа којима се уређује заштита од пожара;

– обавља стручне послове за буџетски фонд за ванредне ситуације;

– припрема предлоге општих аката из области одбране чије је доношење у надлежности органа Општине;

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ