13°

13°

Javne nabavke:

– obavlja poslove javnih nabavki i nabavki u skladu sa propisima u oblasti javnih nabavki i budžetskog sistema;

– inicira i koordinira poslove izrade nacrta plana javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje zakon koji uređuje javne nabavke, prati njihovo izvršenje i inicira izmene i dopune;

– izrađuje predloge opštih akata kojima Opština uređuje sprovođenje javnih nabavki;

– stara se o zakonitom, kvalitetnom i blagovremenom sprovođenju postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i pruža stručnu pomoć komisiji za javne nabavke i realizatorima nabavki u pripremi konkursne dokumentacije i modela ugovora;

– stara se o zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem;

– vodi evidencije o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i njihovom vremenskom važenju;

– izrađuje izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i dostavlja ih nadležnim organima;

– priprema akte povodom zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

– obavlja i druge poslove iz oblasti javnih nabavki, u skladu sa zakonom i opštim aktima Opštine;

JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA