Стандардна стопа 18%

Нижа стопа 8%
Порез на добит предузећа     јединствена стопа 10%
Порез на доходак

Плате 12%

Друга примања 20%
Годишњи порез на приход     10/15% (за годишњи приход испод или изнад 8 просечних годишњих зарада)
Доприноси за социјално осигурање

Пензионо и инвалидско осигурање 11%

Здравствено осигурање 6.15%

Осигурање за случај незапослености0.75%


Порески подстицаји

Поред чињенице да је порез на добит предузеће међу најнижим у региону и износи 10%, Законом су прописани и конкретни подстицаји, у виду ослобођења од плаћања пореза, подстицаја код улагања, пореских кредита и убрзане амортизације.
Ослобађање од пореза

За период од 10 година

Ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година има порески обвезник у чија основна средства, која користи за регистровану делатност, он лично или неко друго лице, уложи више од 600 милиона динара (цца. 7.3 милиона евра) и у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица. Право на ослобађање остварује се сразмерно улагању.

За период од 5 година

Право на ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 5 година има порески обвезник, који обавља делатност на подручју од посебног интереса за Републику, под условом да је у основна средства, обвезник или неко друго лице, уложио износ већи од ца. 70 хиљада евра, да у периоду улагања обвезник додатно запосли на неодређено време најмање 5 лица, да користи 80% вредности основних средстава у регистрованој делатности на подручју од посебног интереса за Републику, те да најмање 80% запослених на неодређено време има пребивалиште и боравиште на подручју од посебног интереса за Републику.

Ова пореска ослобођења остварују се сразмерно улагању.
Порески кредити

За инвестиције у основна средства

Право на порески кредит у висини од 20% извршеног улагања има обвезник који изврши улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности. Умањење не може бити веће од 50% обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Под основним средствима поменутим у претходном пасусу, не сматрају се путнички аутомобили, осим аутомобила намењених за таxи или рент-а-цар службу, за обуку возача и специјалних аутомобила са уграђеним апаратима за превоз пацијената; намештај, осим оног који се користи за опремање хотела, мотела, ресторана или кампова; теписи; уметничка дела ликовне и примењене уметности, украсни предмети за уређење простора, као ни алат/инвентар са калкулативним отписом.

Порески обвезник – мало предузеће има право на порески кредит у висини од 40% извршеног улагања у основна средстава у сопственој делатности, с тим што порески кредит не може бити већи од 70% обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

За запошљавање радника на неодређено време

Обвезнику који на неодређено време запосли нове раднике, обрачунати порез на добит умањује се у пореском периоду за износ једнак износу који чини 100% бруто зарада исплаћених тим запосленим радницима, увећаних за припадајуће јавне приходе на терет послодавца.

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.

Право на порески кредит у висини од 80% од улагања

Право на порески кредиту висини од 80% од улагања извршеног у тој години у основна средства за обављање делатности признаје се обвезницима који се баве једном од следећих делатности: пољопривреда, рибарство, производња текстилних предива и тканина, одевних предмета, производња, дорада и бојење крзна, коже и предмета од коже, производња основних метала, стандардних металних производа, машина и уређаја, канцеларијских и рачунских машина, електричних машина и апарата, радио, тв и комуникационе опреме, медицинских, прецизних и оптичких инструмената, моторних возила, приколица и полу-приколица, осталих саобраћајних средстава, рециклажа, кинематографска и видео производња. Порески кредит по овом основу се признаје без ограничења у односу на обрачунати порез у години у којој је извршено улагање, као и у наредних 10 година на које се може пренети неискоришћени део пореског кредита.

Умањење пореза на добит у трајању од 2 године

Умањење пореза на добит у трајању од 2 године обвезнику који је остварио добит у новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима, сразмерно учешћу тако остварене добити у укупној добити предузећа. Услов за остварење оваквог вида пореског кредита је одвојено евидентирање пословања такве јединице.
Остале пореске олакшице

Право на убрзану амортизацију

Право на убрзану амортизацију по стопама до 25% вишим од прописаних може се остварити за средства која се користе за научно истраживачки рад, школовање и обуку радника, штедњу енергије, спречавање загађивања ваздуха, воде и земљишта, коришћење секундарних индустријских сировина, као и за рачунарску опрему.

Основна средства су подељена у 5 група, при чему су за сваку групу прописане стопе амортизације

I група – 2.5%
II група – 10%
III група – 15%
IV група – 20%
V група – 30%

Амортизација по праволинијској стопи прописан је за прву групу, укључујући и некретнине, док се опадајући метод примењује за средства из других група.

Пренос губитка у току периода до 10 година

Компанија може да пријави губитак, утврђен у текућој години, у наредним обрачунским периодима, у року од наредних 10 година

Концесиона улагања

У случају концесионог улагања концесионо предузеће, односно концесионар који има регистровано предузеће за обављање концесионе делатности ослобађа се плаћања пореза на добит остварену по основу прихода од предмета концесије на рок од 5 година од дана уговореног завршетка концесионог улагања у целини. Уколико концесионо предузеће, односно концесионар остварује добит пре завршетка концесионог улагања, ослобађа се плаћања пореза на добит.

Смањивање основице пореза на зараде

Стопа пореза на зараде је 12%. Не-резиденти се опорезују само на примања зарађена у Србији. Порез се не плаћа на следеће врсте примања запослених:

Накнада за превоз (до посла и у повратку са посла), до висине цене месечне карте, не више од РСД 2,000;
Накнада за трошкове исхране на службеним путовањима у земљи, као и дневнице за службена путовања у иностранство, према износи који одређују надлежни;
Накнада за трошкове смештаја на службеним путовањима, на основу презентованих рачуна;
Транспортни трошкови на службеним путовањима, на основу презентованих рачуна, као И кад се користи приватни аутомобил запосленог за службене потребе, не више од РСД 3,500 месечно;
Солидарни додатака у случају болести, медицинске рехабилитације или оштећења запосленог или неког од чланова његове породице, до РСД 20,000;
Поклони поводом Нове Године и Божића, за децу запослених, до 15 година, а у вредности до РСД 5,000 по детету;
Награђивање запослених, до РСД 10,000 годишње. Неопорезиви део пореза на доходак је РСД 5,000 (цца. 62€) месечно, за запосленог који ради пуно радно време.

Ослобађање од плаћања пореза на зараде за одређене групе радника

У случају запошљавања нових радника на неодређено време, послодавац се ослобађа плаћања пореза на доходак у периоду од:

• 3 године: за приправнике млађе од 30, који су пријављени код Националне службе за запошљавање, за особе са инвалидитетом;
2 године: за особе млађе од 30, пријављене код Националне службе за запошљавање најмање 3 месеца, за особе до 45 година, које су најмање 6 месеци пријављене код Националне службе за запошљавање или примају социјалну накнаду.

Редукција годишњег пореза на доходак

Не-резиденти не морају да плаћају пореза на доходак, који је до 5 пута већи од просечног годишњег дохотка у Србији, према последњим објављеним подацима. Када опорезиви доходак превазиђе овај износ, и ако се налази између 5 и 8 пута већег просечног годишњег дохотка, стопа је 10%. У случају да износ прелази 8 пута већи годишњи доходак, стопа ће бити 15%.

Годишња индивидуална основица за порез на доходак биће опорезиви доходак, који представља разлику између прихода за опорезивање и личних одбитака у висини од:

• за обвезнике – 40% просечне годишње зараде у Републици, према последњим подацима
за зависне чланове породице -15% просечне годишње зараде у Републици, према последњим подацима

Избегавање двоструког опорезивања

Ако порески обвезник остварује профит пословањем у другој земљи, и ако је порез на тај профит већ плаћен у другој земљи, имаће право на порески кредит на порез на добит предузећа у Србији, до износа пореза плаћеног у другој земљи. Србија наставља да поштује “Споразуме о избегавању двоструког опорезивања” који су закључени од стране Југославије са следећим државама: Албанија, Белгија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Кина, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Египат, Финска, Француска, Немачка, Гана, Мађарска, Индија, Италија, Кувајт, Летонија, Македонија, Малезија, Молдавија, Холандија, Норвешка, ПДР Кореја, Пољска, Румунија, Русија, Словачка, Словенија, Шри Ланка, Шведска, Швајцарска, Турска, Украјина и Велика Британија.

Увоз опреме ослобођен од увозних дажбина

Према Закону о страним улагањима (Сл. гласник СРЈ, 2002, члан 13 и 14), увоз опреме, других основних средстава и материјала за изградњу објекта, који представљају улог страног лица или повећање тих улога, на основу уговора о улагању или уговора, односно одлуке о оснивању, слободан је.

Увоз нове опреме по основу улога страног лица, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу ослобођен је од плаћања царина и других увозних дажбина.

Ово право може се користити у складу са утврђеном динамиком улагања, до коначне изградње објеката, односно отпочињања делатности у коју се врши улагање, а ако се улагање врши по основу реинвестирања добити – за све време трајања уговора, односно одлуке.