13°

13°

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE ŽABALJ

Ž A B A LJ

Broj: Jp-6/19

Dana:01.07.2019. godine

Tel:021/210-22-53

E-mail:pravobranilastvozabalj@gmail.com

Odeljenjem upravlja Pravobranilac diplomirani pravnik Svetlana Petakov


1)  Pravna pomoć

Pravobranilaštvo opštine Žabalj je organ koji  obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Žaba, a svoju dužnost obavlja u skladu sa Ustavom, zakonom, Odlukom o pravobranilaštvu opštine Žabalj i drugim opštim pravnim aktima.

Pravobranilaštvo u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima,  zastupa opštinu Žabalj i njene organe, a može zastupati i druga pravna lica čiji je osnivač opština Žabalj u pogledu zaštite njihovih prava i interesa kada njihovi interesi nisu u suprotnosti sa interesima opštine Žabalj, odnosno sa funkcijom koju vrši Pravobranilaštvo.

Poslove pravne pomoći do osnivanja posebne  službe obrazovane u okviru Opštinske uprave, u skladu sa aktom o organizaciji Opštinske uprave, obavljaće pravobranilaštvo opštine Žabalj osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi  pravobranilaštva.

Sedište Pravobranilaštva opštine Žabalj je u Žablju, Nikole Tesle 45, II sprat, kancelarija 211.

Konrakt telefon 021/210 22 53

Elektronska adresa: pravobranilastvozabalj@gmail.com

Pravobranilac: diplomirani pravnik Svetlana Petakov