13°

13°

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE ŽABALJ

Ž A B A LJ

Broj: Jp-6/19

Dana:01.07.2019. godine

Tel:021/210-22-53

E-mail:pravobranilastvozabalj@gmail.com


Pravna pomoć pruža se građanima koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Žabalj ako interesi tih lica nisu u suprotnosti sa interesima opštine Žabalj.

Poslove pravne pomoći vrši posebna služba koja se obrazuje u okviru Opštinske uprave Žabalj, u skladu sa aktom o organizaciji Opštinske uprave.

Za pružanje pravne pomoći, izuzev za davanje usmenih pravnih saveta, naplaćuje se naknada.

Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 50% od iznosa naknade utvrđene Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Republike Srbije.

O naplećenoj naknadi se izdaje priznanica i vodi evidencija.

Za pružanje pravne pomoći neće biti naplaćena naknada licima (besplatna pravna pomoć):

  • koja su korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice,
  • koja vode radne sporove, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljanje,
  • u postupcima za utvrđivanje obaveze izdržavanja,
  • u postupcima za zaštitu prava i interesa deteta,
  • sa izbegličkom legitimacijom i raseljenim licima, koja privremeno borave na području opštine Žabalj, u postupku regulisanja njihovih ličnih i imovinskih prava i
  • koja ostvaruju naknadu po osnovu poljske štete.

Poslove pravne pomoći do osnivanje službe u okviru Opštinske uprave Žabalj, u skladu sa aktom o organizaciji Opštinske uprave obavljaće Pravobranilaštvo opštine Žabalj osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi  pravobranilaštva.

Sedište Pravobranilaštva opštine Žabalj je u Žablju, Nikole Tesle 45, II sprat, kancelarija 211.

Konrakt telefon 021/210 22 53

Elektronska adresa: pravobranilastvozabalj@gmail.com

Pravobranikac: diplomirani pravnik Svetlana Petakov