Најзначајније привредне делатности у општини су:

  • пољопривреда
  • прерађивачка индустрија 
  • и трговина на велико и мало

Према подацима Републичког завода за статистику у 2005. години је око 42% народног дохотка у општини Жабаљ остварено у пољопривреди, лову, шумарству и водопривреди, око 25% у прерађивачкој индустрији, око 14% у производњи и снабдевању електричном енергијом и гасом и око 5% у саобраћају, складиштењу и везама. Ови подаци говоре да је пољопривреда и даље основна привредна грана.

Од укупног народног дохотка општине ЖАбаљ у 2005. години највише је остварено у приватној својини 78,3%, у државној својини 15,7%, у мешовитој 3,2%, у задружној 1,7% и у друштвеној својини 1,0%.