10°

10°

Решење о образовању жалбене комисије

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016) и члана 59. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2016), Општинско веће на 32. седници, дана 16.01. 2017. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

1.Образује се Жалбена комисија као колегијални орган од три члана који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, у саставу:

  1. Золтан Такарић, председник,
  2. Марија Малиновић, члан,
  3. Марко Миличевић, члан.

Председник и чланови именују се на пет година и могу бити поново именовани.

На престанак дужности члана Жалбене комисије и изузеће непосредно се примењују одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама.

 

  1. Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлучује већином од укупног броја чланова.

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

Против одлуке Жалбене комисије може се покренути управни спор.

 

  1. Жалбена комисија на првој седници доноси пословник о раду.

На акта која доноси Жалбена комисија ставља се печат Жалбене комисије који је израђен у складу са законом којим се уређује печат државних органа.

 

  1. Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад чију висину ће Општинско веће утврдити посебним актом.

Поред права на накнаду за рад из става 1. ове тачке, председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за присуствовање седници Жалбене комисије и путне трошкове  у висини коју имају чланови сталних радних тела Општинског већа, у складу са одлуком којом се утврђују накнаде и друга примања изабраних и  постављених лица и чланова радних тела органа општине Жабаљ.

 

  1. Стручно-техничке  и административне послове за потребе Жалбене комисије обавља служба Општинске управе надлежна за послове управљања људским ресурсима.

 

  1. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Имена председника и чланова жалбене комисије објавити на званичној интернет презентацији општине Жабаљ.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

Број: 02-5/2017-II

Датум: 16.01.2017. године

    Ж а б а љ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Чедомир Божић  

Подели:
Нема коментара

Напишите коментар