22°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2264

Email: finansije.zabalj@gmail.com


Одељење за финансије и буџет:

обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених надлежности Општине;

–  израђује нацрт буџета Општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску;

– припрема и доставља буџетским корисницима упутсво за припрему буџета Општине  са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијких планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета;

–  стара се о поштовању календара буџета локалне власти;

– анализира предлоге финансијих планова буџетских корисника и врши контролу њихове усаглашености са упутством за припрему буџета Општине;

– припрема нацрте одлука о измени и допуни буџета Општине (ребаланса);

– припрема предлоге решења о привременом финансирању;

– обавештава буџетске кориснике о одобреним апропријацијама;

– припрема и утврђује квоте, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

– разматра захтеве за промену одобрених квота;

– предлаже одлуке о привременој обустави извршења буџета Општине;

– разматра предлоге плана извршења буџета и њихове измене;

– разматра захтеве за преузимање обавеза;

– доноси решења о одобравању преусмеравања апропријација;

– припрема предлоге  решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске  резерве;

– обавља послове који се односе на отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних намеских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;

– ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;

– извештава о коришћењу средстава Општине;

– стара се о пласирању слободних новчаних средстава ;

– припрема предлог захтева министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода Општине у текућој години, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

– анализира дугорочну одрживост дуга Општине;

– води главну књигу трезора и остале пословне књиге, са посебном евиденцијом за сваког директног и идиректног корисника буџетских средстава;

– води помоћне књиге;

-припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета Општине;

– управља готовином;

– управља информационим системом у области финансија;

– израђује периодичне извештаје о извршењу буџета Општине и завршни рачун буџета Општине, у складу са календаром утврђеним законом којим се уређује буџетски систем;

– доставља министарству надлежном за послове пољопривреде извештај о  коришћењу средстава за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

– води евиденцију о додељеној државној помоћи на локалном нивоу и доставља извештај надлежним државним органима;

– саставља извештаје о коришћењу буџетских средстава која су пренета корисницима средстава дотација и субвеница и доставља их надлежним органима;

– усаглашава пословне књиге са корисницима буџета Општине, Управом за трезор и добављачима;

– води евиденцију основних средстава органа Општине;

– обавља послове финансијске службе за директне буџетске кориснике;

– врши обрачун закупнине за пословни и стамбени простор у јавној својини Општине, врши њихову ревалоризацију и утврђује откупну цене станова у јавној својини Општине;

– врши обрачун свих накнада и доприноса за које није надлежно одељење за послове локалне пореске администрације;

– припрема предлоге финансијских планова за директне буџетске кориснике;

– учествује у изради плана набавки за директне буџетске кориснике, прати њихово извршење и предлаже измене;

– припрема нацрте и предлоге општих аката из надлежности Одељења;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

Одељењем руководи Смиљана Исаковски