"/> Одељење за финансије и буџет - Žabalj | Prezentacija opštine

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 45

Tel: 021/210-2264

Email: finansije.zabalj@gmail.com

Odeljenjem rukovodi Smiljana Isakovski


Budžet, završni račun

Dokumentacija (klik za preuzimanje)

     1. Drugi rebalans budžeta opštine Žabalj za 2019. godinu
    2. Izveštaj nezavisnog revizora budžeta opštine Žabalj za 2018. godinu
    3. Odluka o završnom računu budžeta opštine Žabalj za 2018. godinu

 

Odeljenje za finansije i budžet

obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje finansiranja obavljanja izvornih i poverenih nadležnosti Opštine;

–  izrađuje nacrt budžeta Opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku;

– priprema i dostavlja budžetskim korisnicima uputsvo za pripremu budžeta Opštine  sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijkih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta;

–  stara se o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti;

– analizira predloge finansijih planova budžetskih korisnika i vrši kontrolu njihove usaglašenosti sa uputstvom za pripremu budžeta Opštine;

– priprema nacrte odluka o izmeni i dopuni budžeta Opštine (rebalansa);

– priprema predloge rešenja o privremenom finansiranju;

– obaveštava budžetske korisnike o odobrenim aproprijacijama;

– priprema i utvrđuje kvote, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;

– razmatra zahteve za promenu odobrenih kvota;

– predlaže odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta Opštine;

– razmatra predloge plana izvršenja budžeta i njihove izmene;

– razmatra zahteve za preuzimanje obaveza;

– donosi rešenja o odobravanju preusmeravanja aproprijacija;

– priprema predloge  rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske  rezerve;

– obavlja poslove koji se odnose na otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva, podračune dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih nameskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora;

– bliže uređuje način korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a;

– izveštava o korišćenju sredstava Opštine;

– stara se o plasiranju slobodnih novčanih sredstava ;

– priprema predlog zahteva ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda Opštine u tekućoj godini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;

– analizira dugoročnu održivost duga Opštine;

– vodi glavnu knjigu trezora i ostale poslovne knjige, sa posebnom evidencijom za svakog direktnog i idirektnog korisnika budžetskih sredstava;

– vodi pomoćne knjige;

-priprema projekcije i prati priliv prihoda i izvršenje rashoda na konsolidovanom računu budžeta Opštine;

– upravlja gotovinom;

– upravlja informacionim sistemom u oblasti finansija;

– izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i završni račun budžeta Opštine, u skladu sa kalendarom utvrđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;

– dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izveštaj o  korišćenju sredstava za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

– vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći na lokalnom nivou i dostavlja izveštaj nadležnim državnim organima;

– sastavlja izveštaje o korišćenju budžetskih sredstava koja su preneta korisnicima sredstava dotacija i subvenica i dostavlja ih nadležnim organima;

– usaglašava poslovne knjige sa korisnicima budžeta Opštine, Upravom za trezor i dobavljačima;

– vodi evidenciju osnovnih sredstava organa Opštine;

– obavlja poslove finansijske službe za direktne budžetske korisnike;

– vrši obračun zakupnine za poslovni i stambeni prostor u javnoj svojini Opštine, vrši njihovu revalorizaciju i utvrđuje otkupnu cene stanova u javnoj svojini Opštine;

– vrši obračun svih naknada i doprinosa za koje nije nadležno odeljenje za poslove lokalne poreske administracije;

– priprema predloge finansijskih planova za direktne budžetske korisnike;

– učestvuje u izradi plana nabavki za direktne budžetske korisnike, prati njihovo izvršenje i predlaže izmene;

– priprema nacrte i predloge opštih akata iz nadležnosti Odeljenja;

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.

Odeljenjem rukovodi Smiljana Isakovski