Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2286

Email: inspekcijazabalj@gmail.com


–    инспекцијски надзор над применом закона, општинских одлука и других прописа из области грађевинарства; одржавања стамбених зграда; заштите животне средине; комуналних делатности;  држања и заштите домаћих и егзотичних животиња; саобраћаја; јавних путева; јавног превоза путника и ствари; трговине; радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката и других области у складу са законом;

–    врши надзор над спровођењем програма из области грађевинарства, комуналних делатности,  јавних путева и заштите животне средине чије извршавање је поверено јавним предузећима и буџетским фондовима и предлаже надлежним органима предузимање мера из њихове надлежности;

–    принудно извршава решења из своје надлежности;

–    учествује у припреми нацрта одлука и других општих аката којима се уређују питања из области над којима општинска инспекција врши наџор.

 

Радом Службе руководи шеф Службе, Оливера Влајков, дипл. инж. пољопривреде.

 Представка пријава инспекцији.doc

1. Грађевинска инспекција

2. Инспекција за заштиту животне средине

3. Комунална инспекција

4. Инспекција за друмски саобраћај и путеве

Folder
Основна школа
Folder

Предшколска установа

Folder

Средња школа

Folder

Заједничке контролне листе