15°

15°

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 45

Tel:

021/ 210-23-16

021/ 210-23-17

021/ 210-23-18

Email: lpa.opstinazabalj@gmail.com

 Radom odeljenja rukovodi  Dragana Kaloperović


  1) Obrasci

 

  2) Propisi

– priprema nacrte opštih akata za Skupštinu opštine kojima se utvrđuje vrsta i visina izvornih prihoda Opštine;

– neposredno primenjuje zakone, druge propise i opšte akte organa Opštine kojima se uređuju pitanja u vezi sa opštinskim porezima, taksama, naknadama i drugim izvornim prihodima Opštine;

– utvrđuje, naplaćuje i kontroliše naplatu izvornih prihoda Opštine propisanih zakonom i opštim aktima Skupštine opštine;

– donosi pojedinačne upravne i vanupravne akte iz svoje nadležnosti;

– vrši poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama na poreska upravna akta;

– vrši poslove redovne i prinudne naplate, obezbeđenja naplate poreske obaveze, rešava po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;

– vodi registar obveznika izvornih prihoda na osnovu podataka iz jedinstvenog registra poreskih obveznika koji vodi Poreska uprava;

– ostvaruje saradnju sa drugim organima u cilju identifikacije obveznika i predmeta obaveze, pružanja podataka o kojim vodi službene evidencije na zahtev drugog organa;

– vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obveze po osnovu izvornih prihoda Opštine;

– prema obveznicima lokalnih poreza, taksi i naknada pokreće postupke pred nadležnim državnim organima;

– vodi poresko knjigovodstvo za izvorne prihode Opštine u skladu sa propisima i primenjuje jedinistveni informacioni sistem za izvorne prihode;

– izveštava nadležne organe Opštine o ostvarenim izvornim prihodima i predlaže mere za poboljšanje njihove naplate;

– dostavlja podatke o izvornim prihodima ministarstvu nadležnom za poslove finansija i drugim državnim organima, po njihovom zahtevu;

– donosi godišnji plan inspekcijskog nadzora i izveštaj o njegovom izvršenju, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje inspekcijski nadzor;

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.

 Radom odeljenja rukovodi  Dragana Kaloperović.