14°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2254
Email:  privredaopstina@zabalj.rs


Група за локални економски развој

Телефон: 021/210 2256

Email: grupazarazvojzabalj@gmail.com


1) локални економски развој:

– стара се о реализацији развојних пројеката од интереса за Општину, представљању инвестиционих потенцијала Општине и реализацији активности на привлачењу инвестиција;

– припрема, управља и реализује развојне пројекате и капиталне  инвестиције у области јавне инфраструктуре;

-успоставља  контакате са међународним организацијама и донаторима;

-истражује могућности за финасирање развојних програма;

– ради на успостављању привредних контаката и старање у привлачењу нових инвеститора у Општину;

– обавља стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја Општине;

-учествује у прикупљању података за представљање могућности и услова за улагање у Општину;

– израђује и ажурира базе података, прати, анализира и припрема извештаје о стању и кретању привредних активности на територији Општине;

успоставља базу капиталних пројеката у складу са прописима којима се којима се уређује припрема и оцена, као и праћење спровођења и извештаавање о реализцији капиталних пројеката, ажурира их и преноси их у интегрисану базу капиталних пројеката на нивоу државе;

– израђује пројекције будућих кретања привреди и предлаже стратегије за даљи развој;

– одржава редовне контакте са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;

– учествује у представљању општине на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;

– обавља послове који се односе на организацију и учешће Општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама;

–  стара се о укупном привредном развоју општине и предлаже мере за подстицање и развој туризма, старих заната, пољопривреде, задругарства и осталих привредних грана;

– стара се о развоју привреде и предузетништва и предузима мере подстицања предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине;

– учествује у изради нормативних и других акта из области локалног економског развоја;

– припрема нацрте стратегија и програмa развоја општине;

–  учествује у креирању и организацији тренинг програма у складу са потребама привреде;

– даје информације и пружа техничку помоћ правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита;

2) привреда:

–  обавља управне и стручне послове у области привреде;

– доноси појединачна управна акта у  поступку промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште;

– учествује у изради годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја;

– учествује у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;

– учестувје у спровођењу поступка давања у закуп и бесплатног коришћења пољопривредног земљишта;

–  уводи у посед закупце пољопривредног земљишта у државној својини;

– остварује сарадњу са пољопривредном инспекцијом у откривању неовлашћеног коришћења пољопривредног земљишта и учествује у поступку скидања и складиштења усева у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;

доставља извештаје министарству надлежном за послове пољопривреде о уплати средстава остварних од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;

– сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;

– учествује у раду комисија за утврђивање штете на пољопривредном земљишту, усевима и засадима;

– доставља надлежним државним органима извештаје о пољопривредној производњи у Општини (сетва, жетва, јесењи радови);

– информише индивидуалне пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава о актуелностима које се односе на пољопривреду;

–  врши категоризацију туристичких објеката у складу са законом;

– утврђује  водопривредне  услове на територији Општине и издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима Општине;  

– обавља послове у вези са евиденцијом  лица која обављају превоз за сопствене потребе;

– обавља послове у вези са одобравањем ауто-такси делатности;

– обавља послове у вези са признавањем права на коришћење паркинг места за возила особа са инвалидеитетом без накнаде;

– обавља административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружа помоћ локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика;

– издаје уверења о подацима из Регистра предузетника са стањем на дан 30.12.2005. године;

– остварује сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;

– прати  рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– прати  рад јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је Општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– припрема нацрта одлука и других општих и појединачних аката за органе Општине  из своје надлежности;

– обавља  и друге послове из надлежности Одељења.

 

Руководилац одељења – Јовица Тодоровић, дипл. економиста