13°

13°

Adresa: Žabalj, Nikole Tesle 45

Tel: 021/210-2254
Email:  privredazabalj@gmail.rs

Rukovodilac odeljenja – Jovica Todorović, dipl. ekonomista


Grupa za lokalni ekonomski razvoj

Telefon: 021/210 2256

Email: grupazarazvojzabalj@gmail.com


  1) Privreda

  2) Kartice za parkiranje invalida

Odeljenje za lokalno-ekonomski razvoj i privredu

– stara se o realizaciji razvojnih projekata od interesa za Opštinu, predstavljanju investicionih potencijala Opštine i realizaciji aktivnosti na privlačenju investicija;

– priprema, upravlja i realizuje razvojne projekate i kapitalne  investicije u oblasti javne infrastrukture;

-uspostavlja  kontakate sa međunarodnim organizacijama i donatorima;

-istražuje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa;

– radi na uspostavljanju privrednih kontakata i staranje u privlačenju novih investitora u Opštinu;

– obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja Opštine;

-učestvuje u prikupljanju podataka za predstavljanje mogućnosti i uslova za ulaganje u Opštinu;

– izrađuje i ažurira baze podataka, prati, analizira i priprema izveštaje o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji Opštine;

uspostavlja bazu kapitalnih projekata u skladu sa propisima kojima se kojima se uređuje priprema i ocena, kao i praćenje sprovođenja i izveštaavanje o realizciji kapitalnih projekata, ažurira ih i prenosi ih u integrisanu bazu kapitalnih projekata na nivou države;

– izrađuje projekcije budućih kretanja privredi i predlaže strategije za dalji razvoj;

– održava redovne kontakte sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija;

– učestvuje u predstavljanju opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj;

– obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i učešće Opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama;

–  stara se o ukupnom privrednom razvoju opštine i predlaže mere za podsticanje i razvoj turizma, starih zanata, poljoprivrede, zadrugarstva i ostalih privrednih grana;

– stara se o razvoju privrede i preduzetništva i preduzima mere podsticanja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine;

– učestvuje u izradi normativnih i drugih akta iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja;

– priprema nacrte strategija i programa razvoja opštine;

–  učestvuje u kreiranju i organizaciji trening programa u skladu sa potrebama privrede;

– daje informacije i pruža tehničku pomoć pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita;

 

Rukovodilac odeljenja – Jovica Todorović, dipl. ekonomista