13°

13°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Привреда

 

Пољопривреда

Водопривреда Предузетништво Туризам Такси превоз и превоз за
сопствене потребе

Промена
намене земљишта

Закон о пољопривредном земљишту Образац O-1

АПР обрасци

Закон о туризму Закон о превозу путника у друмском саобраћаја Закон о накнадама за коришћење јавних добара
Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољ. зем. у државној својини Образац O-2 Захтев за издавање уверења о радном стажу Закон о угоститељству Такси превоз Закон о пољопривредном земљишту
Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољ. з.-Сл. лист (18-2018,28-2018, 7-2019 ) Образац O-3 Захтев за издавање копије решења Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај Захтев за издавање решења о одобрењу за обављање такси превоза Захтев за промену земљишта
Одлука о условима и начину коришћења пашњака- Пречишћен текст (Сл. лист општине Жабаљ 18-2018) Образац O-4 I Изјава стандарди- кућа

 

 

Захтев за издавање такси легитимације
Изјава физичко лице-Образац 2 Образац O-5 Одлука о боравишној такси,(Сл. лист 15-2015) Захтев за промену података о возилу у такси легитимацији
Изјава правно лице-Образац 2 Образац O-6 Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности Превоз за сопствене потребе
Изјава о давању сагласности-Образац 1 Закон о водама I Изјава стандарди- соба Захтев за издавање решења за упис у евиденцију лица који обављју превоз за сопствене потребе
Захтев за признавање права пречег закупа по основу инфраструктуре Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања
водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
II Изјава МТУ – кућа
Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства II Изјава МТУ – соба
Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде III Изјава санитарно хигијенски услови
Захтев за излазак пољопривредне инспекције Образац захтева 1-физичка лица
Захтев за утврђивање броја условних грла -ветеринарска инспекција Образац изјаве 1-физичка лица
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на територији општине Жабаљ – Пречишћен текст (Сл. лист општине Жабаљ 18-2018) Образац пријаве НЕКАТЕГОРИСАН СМЕШТАЈ

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Жабаљ за 2019.годину / Пољопривреда

Програм подршке руралног развоја 2019.год

Пријава за учешће по јавном позиву заинтересованим за субвенционисање накнаде за обраду краткорочног кредита за 2019 годину

 

Уверења и потврде / Пољопривреда

Захтев за издавање потврде да нису коришћена подстицајна средства буџета ЈЛС
Захтев за издавање уверења о стању обавеза по основу закупа пољопривредног земљишта у државној своjини

 

 

–  обавља управне и стручне послове у области привреде;

– доноси појединачна управна акта у  поступку промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште;

– учествује у изради годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја;

– учествује у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;

– учестувје у спровођењу поступка давања у закуп и бесплатног коришћења пољопривредног земљишта;

–  уводи у посед закупце пољопривредног земљишта у државној својини;

– остварује сарадњу са пољопривредном инспекцијом у откривању неовлашћеног коришћења пољопривредног земљишта и учествује у поступку скидања и складиштења усева у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;

доставља извештаје министарству надлежном за послове пољопривреде о уплати средстава остварних од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;

– сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;

– учествује у раду комисија за утврђивање штете на пољопривредном земљишту, усевима и засадима;

– доставља надлежним државним органима извештаје о пољопривредној производњи у Општини (сетва, жетва, јесењи радови);

– информише индивидуалне пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава о актуелностима које се односе на пољопривреду;

–  врши категоризацију туристичких објеката у складу са законом;

– утврђује  водопривредне  услове на територији Општине и издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима Општине;  

– обавља послове у вези са евиденцијом  лица која обављају превоз за сопствене потребе;

– обавља послове у вези са одобравањем ауто-такси делатности;

– обавља послове у вези са признавањем права на коришћење паркинг места за возила особа са инвалидеитетом без накнаде;

– обавља административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружа помоћ локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика;

– издаје уверења о подацима из Регистра предузетника са стањем на дан 30.12.2005. године;

– остварује сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;

– прати  рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– прати  рад јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је Општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– припрема нацрта одлука и других општих и појединачних аката за органе Општине  из своје надлежности;

– обавља  и друге послове из надлежности Одељења.

Жабаљ | Презентација општине