"/> Привреда - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°

Privreda

 

Poljoprivreda

Vodoprivreda Preduzetništvo Turizam Taksi prevoz i prevoz za
sopstvene potrebe

Promena
namene zemljišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Obrazac O-1

APR obrasci

Zakon o turizmu Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaja Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polj. zem. u državnoj svojini Obrazac O-2 Zahtev za izdavanje uverenja o radnom stažu Zakon o ugostiteljstvu Taksi prevoz Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polj. z.-Sl. list (18-2018,28-2018, 7-2019 ) Obrazac O-3 Zahtev za izdavanje kopije rešenja Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj Zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju za obavljanje taksi prevoza Zahtev za promenu zemljišta
Odluka o uslovima i načinu korišćenja pašnjaka- Prečišćen tekst (Sl. list opštine Žabalj 18-2018) Obrazac O-4 I Izjava standardi- kuća

 

 

Zahtev za izdavanje taksi legitimacije
Izjava fizičko lice-Obrazac 2 Obrazac O-5 Odluka o boravišnoj taksi,(Sl. list 15-2015) Zahtev za promenu podataka o vozilu u taksi legitimaciji
Izjava pravno lice-Obrazac 2 Obrazac O-6 Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti Prevoz za sopstvene potrebe
Izjava o davanju saglasnosti-Obrazac 1 Zakon o vodama I Izjava standardi- soba Zahtev za izdavanje rešenja za upis u evidenciju lica koji obavljju prevoz za sopstvene potrebe
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja
vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole
II Izjava MTU – kuća
Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva II Izjava MTU – soba
Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade III Izjava sanitarno higijenski uslovi
Zahtev za izlazak poljoprivredne inspekcije Obrazac zahteva 1-fizička lica
Zahtev za utvrđivanje broja uslovnih grla -veterinarska inspekcija Obrazac izjave 1-fizička lica
Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe na teritoriji opštine Žabalj – Prečišćen tekst (Sl. list opštine Žabalj 18-2018) Obrazac prijave NEKATEGORISAN SMEŠTAJ

 

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Žabalj za 2019.godinu / Poljoprivreda

Program podrške ruralnog razvoja 2019.god

Prijava za učešće po javnom pozivu zainteresovanim za subvencionisanje naknade za obradu kratkoročnog kredita za 2019 godinu

 

Uverenja i potvrde / Poljoprivreda

Zahtev za izdavanje potvrde da nisu korišćena podsticajna sredstva budžeta JLS
Zahtev za izdavanje uverenja o stanju obaveza po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

 

–  obavlja upravne i stručne poslove u oblasti privrede;

– donosi pojedinačna upravna akta u  postupku promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište;

– učestvuje u izradi godišnjeg program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja;

– učestvuje u izradi godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

– učestuvje u sprovođenju postupka davanja u zakup i besplatnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

–  uvodi u posed zakupce poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

– ostvaruje saradnju sa poljoprivrednom inspekcijom u otkrivanju neovlašćenog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i učestvuje u postupku skidanja i skladištenja useva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;

dostavlja izveštaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede o uplati sredstava ostvarnih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

– sarađuje sa nadležim odeljenjem i drugim organima Opštine u izradi opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda;

– učestvuje u radu komisija za utvrđivanje štete na poljoprivrednom zemljištu, usevima i zasadima;

– dostavlja nadležnim državnim organima izveštaje o poljoprivrednoj proizvodnji u Opštini (setva, žetva, jesenji radovi);

– informiše individualne poljoprivredne proizvođače i registrovana poljoprivredna gazdinstava o aktuelnostima koje se odnose na poljoprivredu;

–  vrši kategorizaciju turističkih objekata u skladu sa zakonom;

– utvrđuje  vodoprivredne  uslove na teritoriji Opštine i izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima Opštine;  

– obavlja poslove u vezi sa evidencijom  lica koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe;

– obavlja poslove u vezi sa odobravanjem auto-taksi delatnosti;

– obavlja poslove u vezi sa priznavanjem prava na korišćenje parking mesta za vozila osoba sa invalideitetom bez naknade;

– obavlja administrativne poslove za Agenciju za privredne registre i pruža pomoć lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika;

– izdaje uverenja o podacima iz Registra preduzetnika sa stanjem na dan 30.12.2005. godine;

– ostvaruje saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja;

– prati  rad javnih preduzeća, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač ili kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i daje mišljenja o njihovim izveštajima o radu;

– prati  rad javnih preduzeća, javnih agencija, društava kapitala kojima je Opština osnivač ili suosnivač u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, i drugih grana privrede i daje mišljenja o njihovim izveštajima o radu;

– priprema nacrta odluka i drugih opštih i pojedinačnih akata za organe Opštine  iz svoje nadležnosti;

– obavlja  i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.