13°

 

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: 021 210 2321
Тел.факс:
Email: urbanizamzabalj@gmail.com

Рад са странкама од 8.00 до 13.00


Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај обавља следеће послове:

1) урбанизам:
– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања, изградње објеката, грађевинског земљишта;
– остварује сарадњу са носиоцима израде планских документа;
– у току израде планског документа врши проверу његове усклађености са плановима шире просторне целине, законом и подзаконским актима;
– прегледа, проверава и учествује у припреми нацрта и предлога планских докумената;
– реализује оглашавање и спровођење процедуре раног јавног увида и припрема извештај о раном јавном увиду;
– доставља надлежним органима и радним телима на стручну контролу, оверу, издавање елаборате планских докумената;
– у поступку израде планског документа прибавља услове јавних предузећа, води и евидентира документацију и чува матрице елабората;
– врши мониторинг и евалуацију стратешких и планских докумената;
– учествује у раду Комисије за планове;
– у току јавног увида спроводи поступак оглашавања и процедуре потврђивања урбанистичких пројеката, пројекта парецелације/препарцелације, доставља странкама одговоре – ставове Комисије за планове по уложеним примедбама на плански документ или урбанистички пројекат;
– прикупља и припрема податке и услове за потребе израде стратешког, просторног или урбанистичког плана;
– тражи допуну податка, односно услова и доставља их на даљу обраду;
– доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова из надлежности Одељења;
– води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и престанку важења;
– води централни регистар планских докумената;
– објављује планска документа и урбанистичке пројекте на званичној интернет страници Општине;

2) грађевински послови и обједињена процедура:
– даје заинтересованим странкама обавештења о намени простора;
– сарађује са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевинарства за потребе рада органа Општине и Одељења;
– даје стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре;
– издаје решења о рушењу објеката;
– издаје локацијске услове;
– прибавља посебне услове од јавних предузећа, привредних друштава и установа и других ималаца јавних овлашћења неопходних за израду локацијских услова;
– издаје грађевинске дозволе;
– издаје решења којим се одобрава извођење радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији објеката;
– проверава испуњеност формалних услова за издавање грађевинске дозволе и усклађеност података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима;
– проверава уклађеност идејног пројекта за прибављање решења о одобрењу за извођење радова са издатим локацијским условима, односно планским актом;
– стара се о законитом вођењу поступка издавања грађевинске дозоволе и одобрења за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката;
– издаје потврде о пријави радова;
– поступа по поднетим пријавама о завршетку израде темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу;
– издаје употребне дозволе;
– обавља стручне послове у вези са радовима на инвестиционом одржавању објеката у јавној својини Општине;
– подноси захтеве за упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;

3) озакоњење:
– спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;
– покреће поступак озакоњења по службеној дужности, обавештава странке о неопходној документацији за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења;
– води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања;
– доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
– припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката;
– израђује потребне информације, анализе и извештаје;
– објављује списак донетих решења на званичној интернет страници Општине;

4) саобраћај и путеви:
– обавља послове који се односе на регулисање и управљање саобраћајем на територији Општине;
– обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и безбедност саобраћаја, прати стање, изградњу, одржавање, коришћење и заштиту путева у надлежности Општине и доноси појединачна акта за које је надлежно по закону којим се уређују јавни путеви;
– управља јавним површинама за паркирање и доноси акта у вези са регулисањем паркирања;
– учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре;
– обавља послове у вези са превозом путника у друмском саобраћају;
– обавља стручне послове за локални савет за безбедност саобраћаја;

5) други послови:
– сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;
– учествује у припреми документације за спровођење јавних набавки органа Општине;
– израђује нацрта општих аката и предлоге аката из надлежности Одељења;
– остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје;
– доставља надлежним органима Општине извештај о раду Одељења;
– обавља и друге послове из надлежности Одељења

Службом руководи – Светлана Петаков, дипл.правник.

 

> урбанизам 
> грађевински послови и обједињена процедура 
> озакоњење 
> саобраћај и путеви.