10°

10°

Последње вести

 1. Одлука о доношењу Просторног плана општине Жабаљ, 2011-6
 2. doc-iconПросторни план општине Жабаљ, 2011-6
 3. doc-iconОдлука о доношењу Генералног плана Жабља, 2003-13
 4. doc-iconОдлука о изради Плана генералне регулације насеља Жабаљ, 2009-16
 5. doc-iconОдлука о доношењу Регулационог плана насеља Чуруг, 2002-11
 6. doc-iconОдлука о одређивању делова Регулационог плана насеља Чуруг који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 7. doc-iconОдлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Ђурђево, 2003-13
 8. doc-iconОдлука о доношењу Регулационог плана насеља Госпођинци, 2001-7
 9. doc-iconОдлука о одређивању делова Регулационог плана насеља Госпођинци који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 10. doc-iconОдлука о потврђивању урбанистичких пројеката који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 11. doc-iconОдлука о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ за парцеле 781/2 и 782/2 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 9/2015)
 12. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за блокове бр. 36а, 39а, 43, 45, 47, 48 и 49 и југоисточни део блока бр. 31 и 39 у Жабљу, 2006-4
 13. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за Основну школу, Дом здравља и спортску халу у Жабљу, 2007-8
 14. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока 34 (комплекс за рециклажу са ливницом) у Жабљу, 2007-8
 15. doc-iconОдлука о доношењу ПДР комплекса бензинске и гасне станице са пратећим садржајима на катастарској парцели број 8955/2 у к.о. Жабаљ,2007-10
 16. doc-iconОдлука о доношењу ПДР а.д. “Млин” Жабаљ у општини Жабаљ, 2009-2
 17. doc-iconОдлука о доношењу ПДР туристичко рекреативног локалитета у к.о. Жабаљ, 2009-6
 18. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока број 34 у к.о. Жабаљ – радни комплекс, 2009-11
 19. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за изградњу паркинга у блоку 21 у к.о. Жабаљ, 2010-9
 20. doc-iconОдлука о доношењу ПДР средњошколског комплекса у блоку 21 у к.о. Жабаљ, 2010-9
 21. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока 35 у к.о. Жабаљ, спортско-рекреативни комплекс, 2010-9
 22. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за зграду Општине, Предшколску установу и спортске терене у Жабљу, 2013-18
 23. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за део блока 21 у насељу Жабаљ, 2013-18
 24. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за зону комплекса фабрике шећера у Жабљу, 2014-5
 25. doc-iconОдлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ за парцеле 536 и 537 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 9/2015)
 26. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за спортско рекреативни комплекс у Чуругу, 2007-3
 27. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока бр. 30 комплекс Основне школе у Ђурђеву, 2007-10
 28. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насеље Жабаљ и Ђурђево у к.о. Ђурђево, 2012-3
 29. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока број 16 (осмогодишња школа) у Госпођинцима, 2007-8
 30. doc-iconПречишћени текст Одлуке о одређивању границе градског грађевинског земљишта за место Жабаљ, закључно са 1997-5
 31. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Жабаљ, 2003-13
 32. doc-iconПречишћени текст Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Чуруг, закључно са 2007-8
 33. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Ђурђево, 2003-13
 34. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Госпођинци, 2003-13
 35. doc-iconОдлука о условима и мерама за рушење објеката који представљају опасност, 2006-9
 36. doc-iconОдлукa о изради ПДР за комплекс фарме товљеника са биогас постројењем и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 37. doc-iconОдлукa о иприступњу изради ПДР за део блока број 31 у насељу Жабаљ – парцела 994/2 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 38. doc-iconОдлукa о изради ПДР асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад – Жабаљ стационажа км 192+700 (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 39. doc-iconОдлукa о приступању изради измене Плана генералне регулације за насељено место Ђурђево ( “Службени лист општине Жабаљ” бр.24/2015)
 40. Одлука о приступањи изради измене Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу, (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 41. doc-iconОдлука о условима и поступку за претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 42. doc-iconОдлука о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења (“Службени лист општине Жабаљ бр.8/2016)

Жабаљ | Презентација општине