"/> Урбанизам, грађевинарство и непокретности - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°
 1. Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Žabalj, 2011-6
 2. doc-iconProstorni plan opštine Žabalj, 2011-6
 3. doc-iconOdluka o donošenju Generalnog plana Žablja, 2003-13
 4. doc-iconOdluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Žabalj, 2009-16
 5. doc-iconOdluka o donošenju Regulacionog plana naselja Čurug, 2002-11
 6. doc-iconOdluka o određivanju delova Regulacionog plana naselja Čurug koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, 2003-13
 7. doc-iconOdluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Đurđevo, 2003-13
 8. doc-iconOdluka o donošenju Regulacionog plana naselja Gospođinci, 2001-7
 9. doc-iconOdluka o određivanju delova Regulacionog plana naselja Gospođinci koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, 2003-13
 10. doc-iconOdluka o potvrđivanju urbanističkih projekata koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, 2003-13
 11. doc-iconOdluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka broj 21 u naselju Žabalj za parcele 781/2 i 782/2 k.o. Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 9/2015)
 12. doc-iconOdluka o donošenju PDR za blokove br. 36a, 39a, 43, 45, 47, 48 i 49 i jugoistočni deo bloka br. 31 i 39 u Žablju, 2006-4
 13. doc-iconOdluka o donošenju PDR za Osnovnu školu, Dom zdravlja i sportsku halu u Žablju, 2007-8
 14. doc-iconOdluka o donošenju PDR dela bloka 34 (kompleks za reciklažu sa livnicom) u Žablju, 2007-8
 15. doc-iconOdluka o donošenju PDR kompleksa benzinske i gasne stanice sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli broj 8955/2 u k.o. Žabalj,2007-10
 16. doc-iconOdluka o donošenju PDR a.d. “Mlin” Žabalj u opštini Žabalj, 2009-2
 17. doc-iconOdluka o donošenju PDR turističko rekreativnog lokaliteta u k.o. Žabalj, 2009-6
 18. doc-iconOdluka o donošenju PDR dela bloka broj 34 u k.o. Žabalj – radni kompleks, 2009-11
 19. doc-iconOdluka o donošenju PDR za izgradnju parkinga u bloku 21 u k.o. Žabalj, 2010-9
 20. doc-iconOdluka o donošenju PDR srednjoškolskog kompleksa u bloku 21 u k.o. Žabalj, 2010-9
 21. doc-iconOdluka o donošenju PDR dela bloka 35 u k.o. Žabalj, sportsko-rekreativni kompleks, 2010-9
 22. doc-iconOdluka o donošenju PDR za zgradu Opštine, Predškolsku ustanovu i sportske terene u Žablju, 2013-18
 23. doc-iconOdluka o donošenju PDR za deo bloka 21 u naselju Žabalj, 2013-18
 24. doc-iconOdluka o donošenju PDR za zonu kompleksa fabrike šećera u Žablju, 2014-5
 25. doc-iconOdluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka broj 21 u naselju Žabalj za parcele 536 i 537 k.o. Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 9/2015)
 26. doc-iconOdluka o donošenju PDR za sportsko rekreativni kompleks u Čurugu, 2007-3
 27. doc-iconOdluka o donošenju PDR dela bloka br. 30 kompleks Osnovne škole u Đurđevu, 2007-10
 28. doc-iconOdluka o donošenju PDR za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za naselje Žabalj i Đurđevo u k.o. Đurđevo, 2012-3
 29. doc-iconOdluka o donošenju PDR dela bloka broj 16 (osmogodišnja škola) u Gospođincima, 2007-8
 30. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o određivanju granice gradskog građevinskog zemljišta za mesto Žabalj, zaključno sa 1997-5
 31. doc-iconOdluka o određivanju javnog građevinskog zemljišta za k.o. Žabalj, 2003-13
 32. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta za k.o. Čurug, zaključno sa 2007-8
 33. doc-iconOdluka o određivanju javnog građevinskog zemljišta za k.o. Đurđevo, 2003-13
 34. doc-iconOdluka o određivanju javnog građevinskog zemljišta za k.o. Gospođinci, 2003-13
 35. doc-iconOdluka o uslovima i merama za rušenje objekata koji predstavljaju opasnost, 2006-9
 36. doc-iconOdluka o izradi PDR za kompleks farme tovljenika sa biogas postrojenjem i pratećim sadržajima u k.o. Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 15/2015)
 37. doc-iconOdluka o ipristupnju izradi PDR za deo bloka broj 31 u naselju Žabalj – parcela 994/2 k.o. Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 15/2015)
 38. doc-iconOdluka o izradi PDR asfaltne i putne baze na državnom putu prvog reda Novi Sad – Žabalj stacionaža km 192+700 (“Službeni list opštine Žabalj” br. 15/2015)
 39. doc-iconOdluka o pristupanju izradi izmene Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Đurđevo ( “Službeni list opštine Žabalj” br.24/2015)
 40. Odluka o pristupanji izradi izmene Plana detaljne regulacije za zgradu opštine, predškolsku ustanovu i sportske terene u Žablju, (“Službeni list opštine Žabalj” br.29/2015)
 41. doc-iconOdluka o uslovima i postupku za pretvaranje prava zakupa u pravo svojine na građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Žabalj” br.29/2015)
 42. doc-iconOdluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja (“Službeni list opštine Žabalj br.8/2016)