10°

10°

Служба за привреду и заштиту животне средине

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: 021/210-2254
Email:  privredaopstina@zabalj.rs

1.Захтеви

2.Јавни увид

3.Обавештења

4.Регистри

5.Јавна књига

6.Процена утицаја на животну средину

7.Отпад

8.Водна акта

Служба за привреду и заштиту животне средине обавља следеће послове:

– непосредно спроводи прописе из области привреде и заштите животне средине (процене утицаја пројеката на животну средину, заштите вода, ваздуха, заштите од буке, заштите природе, заштите од нејонизујућег зрачења, промета хемикалија и других облика заштите) и управљања отпадом  који су поверени Општини;

– прикупља и обрађује податке о привредним субјектима, ресурсима и другим подацима од значаја за развој привреде и израђује анализе за потребе доношења стратегије развоја Општине, програма развоја појединих грана привреде, акционих планова и других аката из надлежности Општине којима се унапређују општи оквири за привређивање у Општини;

–  прати стање у свим привредним гранама, а нарочито у области пољопривреде, прехрамбене индустрије, руралног развоја, туризма и предлаже мере за њихов развој;

– анализира стање у области приватног предузетништва на територији Општине, предлаже мере за његово унапређивање, остварује сарадњу са надлежним државним органима у циљу подстицања самозапошљавања, женског предузетништва, домаће радиности, сеоског туризма и пружа им стручну помоћ у њиховом удруживању ради заједничког наступа на тржишту, промоције и остваривању субвенција, регреса, кредита и других олакшица;

–  води евиденцију свих привредних субјеката на територији општине;

–  остварује сарадњу са свим привредним субјектима у Општини;

– врши активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојим питањима;

– учествује у изради стратегије развоја Општине и појединих делатности; локалних акционих  планова и програма и стара се о њиховој имплементацији;

– учествује  у изради и имплементацији планских докумената из области заштите животне средине; стратегије заштите природе и природних вредности; програма заштите зелених површина; локалног еколошког акционог плана; програма мониторинга животне средине; акционих планова за заштиту од буке и других планских аката, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине;

– учествује у изради регионалне страгетије развоја округа;

– пружа стручну помоћ члану регионалног развојног савета који представља Општину;

– врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете Општине;

– извештава Скупштину општине и друге органе о спровођењу програма које  доноси Скупштина општине и предлаже мере за њихову успешнију реализацију или измене и допуне;

– обавља стручне и техничке послове у вези са учешћем Општине и њених привредних субјеката на сајмовима, изложбама и другим манифестацијама;

– пружа стручну помоћ при реализацији разних облика промоције привреде на локалном и регионалном нивоу које организује Општина или помаже буџетским средствима;

– обавља стручне послове у вези са привлачењем инвестиција;

– обезбеђује презентацију развојних програма и пројеката за мала и средња предузећа и предузетнике;

– припрема нацрте општих аката које доноси Скупштина општине у области привреде;

-прати стање и предлаже Општинском већу да код надлежних републичких и покрајинских органа, институција и агенција иницира увођење одређених мера у привредним субјектима који имају проблеме у пословању насталих услед приватизације, реструктуирања или код којих се спроводи поступак ликцидације или стечаја;

– обавља послове који се односе на покретање иницијатива и предлагање пројеката код надлежних државних и покрајинских органа, фондова, невладиних организација;

– прати конкурсе и јавне позиве и обавља стручне и административне послове на припреми пројеката Општине и других органа, организација,  установа и јавних предузећа чији је осничач Општина, приликом конкурисања за средства националног инвестиционог плана, средства од игара на срећу, кредитна средства код банака и других финансијских институција, међународних и домаћих невладиних организација и других донатора;

– припрема податке и потребну документацију за коришћење подстицајних средстава за развој локалне заједнице у складу са законом којим се уређују питања у вези са равномерним регионалним развојем;

– обавља стручне послове у вези са успостављањем привредне и друге сарадње са јединицама локалне самоуправе у Републици Србији и иностранству, удруживања Општине у удружења локалног, регионалног и међународног нивоа;

– прати и усмерава развој приватног предузетништва, пружа им стручну помоћ при изради бизнис планова;

– пружа стручну помоћ приликом оснивања предузетничких радњи и промена у вези са њиховим радом, прима, обрађује и доставља пријаве републичкој агенцији надлежној за послове вођења регистра привредних субјеката;

– остварује сарадњу и обавља стручне и административне послове за Фонд за развој АП Војводине, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Фонд за развој пољопривреде АП Војводине, Фонд за развој пољопривреде у Општини, Канцеларију за  рурални развој, Савет за запошљавање и друге организације и удружења основане са циљем развоја и унапређења појединих привредних грана и облика пословања;

– прикупља податке и прави аналазе у погледу запослености по гранама привреде у Општини, предлаже мере за смањивање незапослености и повећања мобилности радне снаге;

-сарађује са националном службом за запошљавање и надлежним републичким и покрајинским органима на спровођењу мера и активности у циљу

повећања запослености, преквалификације и доквалификације лица која се воде на евиденцији незапослених и спровођењу програма за запошљавање појединих категорија незапослених лица или поспешивања појединих облика привредног организовања;

– прати стање у области запошљавања и пружа стручну помоћ локалном савету за запошљавање;

–  води евиденцију пољопривредног земљишта;

–  учествује у изради годишњих планова заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта;

–  израђује извештаје о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта;

– обавља стручне и адмнистративне послове за комисију за израду годишњег плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта;

– обавља стручне и административне послове на спровођењу годишњег плана заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта;

– припрема предлоге аката које доносе надлежни органи у поступку давања у закуп пољопривредног земљишта,  прати реализацију уговора и предлаже предузимање мера у циљу остваривања сврхе давања у закуп пољопривредног земљишта, обезбеђивању буџетских средстава и њиховог наменског коришћења;

– обавља стручне послове у вези са заштитом пољопривредног земљишта од пољских штета, заштите од спаљивања органских остатака и заштите од мраза, града, пожара и других елементарних непогода;

– обавља послове у вези са коришћењем пашњака и утрина  враћених селима;

–  израђује предлоге аката о привођењу пашњака другој култури;

– утврује обавезу плаћања и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта;

– обавља послове у вези са уређењем пољопривредног земљишта: комасације, добровољног груписања пољопривредног земљишта и давања на коришћење без накнаде;

–  обавља стручне послове за радна тела органа општине који се односе на послове пољоприведе;

– пружа стручну помоћ Комисији за утврђивање штета од  елементарних непогода;

–  предлаже надлежним органима доношење одлуке о проглашњу постојања елементарне непогоде на територији Општине или дела Општине;

– остварује сарадњу са надлежним државним органима у спровођењу прописа у области  регистрације пољопривредних газдинстава;

обавештава пољопривредна газдинства и приватне предузетнике о коришћењу подстицајних средстава за развој и  пружа им помоћ приликом израде конкурсне документације;

– сарађује са републичким и покрајинским инспекцијама у области пољопривреде, водопривреде,  туризма и  трговине;

–   припрема акте за оснивање робних резерви на нивоу општине;

–   предлаже мере за развој задругарства;

– обавља послове у области развоја угоститељства, занатства и трговине за које је надлежна Општина;

– припрема акт о прописивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката;

– издаје радне књижице и обавља послове у вези са регистровањем уговора о раду са кућним и помоћним особљем и за обављање послова ван просторија послодавца;

–  предлаже мере за развој туризма у општини;

обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање;

– обавља послове у вези са кретањем цена комуналних производа и услуга и припрема предлоге аката у вези са давањем сагласности на ценовнике за које је надлежна Опшина;

– даје предлоге за стављање под заштиту и скидање заштите са природног добра на територији Општине и предлаже надлежним органима предузимање мера из њихове надлежности;

– води евиденцију заштићених природних добара на територији Општине;

– учествује у спровођењу мониторинга квалитета ваздуха у Општини;

– организује праћење квалитета воде;

– организује и прати заштиту од буке и предузима мере за које је овлашћена по закону којим се уређује питање заштите од буке;

– доноси појединачне акте у вези са проценом утицаја пројекта на животну средину;

– води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама у поступку процене утицаја на животну средину (води јавну књигу);

– обавља стручне и административне послове за техничку комисију за оцену студије о процени утицаја на животну средину;

– води регистар загађивача животне средине у Општини;

– обавља послове везане за управљање отпадом који су поверени Општини, издаје дозволе за обављање делатности прикупљања и прераде отпада за које је надлежна Општина и води евиденцију издатих дозвола;

– учествује у изради нацрта општих аката којима се утврђују накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

– обавештава јавност о примени прописа из области животне средине у Општини;

– обавља стручне и административне послове за буџетски фонд за заштиту животне средине;

– обавља послове у вези са утврђивањем водопривредних услова, издавања водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за које је надлежна Општина;

– израђује нацрте и предлоге аката за органе Општине, из области за које је надлежна Служба.

Радом Службе руководи шеф Службе, Јовица Тодоровић, дипл.ецц.