18°

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ЕВИДЕНЦИЈЕ И РЕГИСТРИ

Локални регистар извора загађивања

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Главна књига о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину

Захтеви и обрасци

 1. Локални регистар извора загађивања за 2013. годину
 2. Локални регистар извора загађивања за 2014. годин
 3. Локални регистар извора загађивања за 2016. годинуу
 4. Локални регистар извора загађивања за 2015. годину
 1.  Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
 1.  Главна књига о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
 2.  Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Уз поднети захтев за издавање дозвола уплаћује се износ такси у складу са Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. износ, 55/12-усклађени дин. износ, 93/12, 47/13-усклађени дин. износ, 65/13-др. закон, 57/14-усклађени дин. износ, 45/15-усклађени дин. износ, 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин. износ и 61/17-усклађени дин. износ) и Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним административним таксама (“Сл. лист општине Жабаљ”, бр. 9/15).
За детаљније информације контактирајте Службу за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општинске управе Жабаљ путем телефона 021/2102323 или слањем порука на е-маил адресу zivotnasredinazabalj@yahoo.com
 1. Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада
 2. Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада
 3. Захтев за измену дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада или измену интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера
 4. Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
 5. Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја
 6. Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања
 7. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
 8. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања
 9. Захтев за мишљење о покретању поступка процене утицаја на животну средину
 10. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
 11. Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања
 12. Захтев за ажурирање студије

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″]

Садржај анкете је одобрило Општинско веће закључком бр 501-88/ 2016-II од дана 16.01.2017. године и 06-218/2016-II од 14.12.2017. године, а Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општинске управе Жабаљ је задужена за обраду података,

[/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]