Дом здравља је организован територијално по насељима са радним јединицама – здравственим станицама, а струковно по службама.

У дому здравља пружају се услуге примарне здравствене заштите у оквиру службе опште медицине, диспанзера за здравствену заштиту жена, диспанзера за здравствену заштиту деце и омладине, стоматолошке здравствене заштите, лабораторијску, радиолошку, ултразвучну и ЕМГ дијагностику, а организован је рад специјалистичких служби из интерне медицине, пнеумофтизиологије, офталмологије, неуропсихијатрије и физијатрије са рехабилитацијом.

Територијална организација дома здравља по месним заједницама обавља своју делатност је кроз организован сменски рад у својим здравственим станицама у којима су организоване следеће службе:

Служба опште медицине , обезбеђује у радним јединицама Чуруг и Жабаљ, због величине насеља, непрекидну здравствену заштиту кроз организацију сменског рада лекара и мединског срадника (мед. сестре). У друга два насеља, Ђурђеву и Госпођинцима, служба је организована у две дневне смене.
Поливелентна патронажа је организована у оквиру службе опште медицине. Обавља се у дневној смени у свим радним јединицама.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту – у оквиру те службе постоји специјалистичка обрада пацијената из превентивне стоматологије, ортопедије вилица и протетике а поливалентна стоматолошка заштита организована је у свим радним јединицама.
Специјалистичке службе су у већини организоване у централној установи у Жабљу, а поједине у свим радним јединицама, здравственим станицама (педијатрија), (у з.с. Чуруг педијатрија и физијатрија).

  Немедицинска служба – правно-административна служба (заједничке службе).

 

Приказ услуга по службама:
Служба опште медицине     110.109
Кућне посете     3.287
Медицински сарадници (техничари)     2.202
Превентивних услуга     106.717
Поливалентна патронажа     5.610
Служба за лабораторијску биохемију     152.174
Стоматолошка служба одраслих     24.050
Стоматолошка служба деце     3.871
АТД диспанзер     35.020
РТГ дијагностика     57.488
Диспанзер за заштиту жена     10.966
Специјалистичке амбуланте за интернистичку медицину     8.980
офталмологија     14.731
неуропсихијатрија     3.513
медицину рада и диспанзер за фификалну медицину и рехабилитацију     7.357

од болести органа за дисање: 9.856
од болести кардиоваскуларног система: 4.848
од болести коштано-мишићног система: 3.080
од болести мокраћно-полног система: 1.936
од болести органа за варење: 1.980

Радна јединица Жабаљ

Имајући у виду податак да у објекту Дома здравља у Жабљу од 1966. год. није изграђен ниједан квадратни метар новог професионално-пословног простора а да су се у протекле четири деценије развијале одређене специјалистичке службе, као логичан закључак се намеће нопходност изградње новог објекта, са савременом конципираним распоредом професионалног простора који ће моћи да одговори свим стандардима на дужи временски период у будућности. Развој специјалистичких служби које савремени медицински стандарди подразумевају за насеља оваквог типа намећу не само изградњу новог пословног простора већ реорганизацију постојећег простора све у интересу ефикасне и квалитетније заштите здравља наших суграђана, што подразумева како успешно и благовремено дијагностиковање, тако и спровођење ефикасне и успешне терапијске процедуре наших пацијената.

Поред горе наведеног просторног стандарда као стратегијског циља, нераздвојив од просторног је и технички стандард. Он подразумева замену дотрајале опреме и занављање са потпуно новом технички супериорном опремом. На тај начин биће нам доступне многе савремене дијагностичке процедуре које ће се моћи организовати у систему дома здравља.Тако организована и поуздана дијагностичка процедура на нивоу примарне здравствене заштите (дома здравља), битно растеререћује секундарни ниво дијагностичке фазе, те штеди време и убрзавајићи процес успостављања дијагнозе а тиме и правовремено одређивање и спровођење успешне терапије.

Као део техничког стандарда, свакако треба навести замену старог и небезбедног возног парка, са новим стандардним возилима, прилагођеним за експлоатацију у урбаним насељима оваквог типа, мисли се на набавку редовних санитетских возила за експлоатацију у насељу али и набавку санитетских возила опремљених за интервенције у ванредним околностима и на неприступачном терену, (мисли се на интервеције у пољопривредним реонима, њивама итд).

Као део општег стратегијског циља што сматрамо да је од изузетног заначаја успостављање нивоа више струковне организације. То подразумева и примену препоруке министарства здравља и за увођење и организовање ефикаснијег флексибилног система рада ( систем бираног лекара) где ће се експонирати знање, способност лекара и његовог сарадника за рад са пацијентима у различитим околностима које их природа посла доведе у насељима оваквог типа.

У виши ниво струковне организације свакако спада обезбеђивање услова лекарима и њиховим сарадницима за едукацију присуством и учешћем на семинарима, конгресима, струковним и тематским скуповима.

Од посебног значаја је планирање и организовање одговарајућих специјалистичких служби за које и поред препоруке министарства здравља за њихово укидање или формирање, морају се сагледати објективне околности. Све то тражи студијски приступ проблему струковне стандаризације када су одговарајуће специјалистичке службе у питању, што значи неопходност у изради елабората професионалне оправданости за дату службу у специфичним околностима какве претпостаља организација зравствене заштите у насељима оваквог типа; затим израда финансијског елабората економске исплативости у околностима које уважавају економски тренутак оснивача; затим израда елабората просторно-техничког стандарда за одговарајућу службу; затим израда елабората којим се сагледавају или формирају кадаровски стандарди (потенцијали) у матичној установи, дому здравља.
Радна јединица Ђурђево

Стратешки циљ здравствене станице Ђурђево, такође подразумева изградњу или доградњу потуно новог објекта у непосредној близини постојећег и његову непосредну ефикасну и економичну повезаност са постојећим објектом. Тај објекат мора садржати савремено планиран простор одговарајуће површине (квадратуре за развој служби примарне здравсвене заштите и подразумева стандрадизацију услова за рад здравственог особља и стандардизацију простора за боравак пацијената у постојећем објекту. Због великог губитка топлотне енергије у време грејне сезоне неопходна је замена свих прозора на постојећем, старом објекту. У стратегијске циљеве свраставамо и неопходност инсталирање поузданог алтернативног система напајања елек.енергијом. Стандардизацију електронске обраде података у радној јединици и повезивање са електронским центром у дому здравља Жабаљ.

Специфични циљеви се могу сматрати они којима се решавају акутне или тренутне проблеме у процесу рада постојећих служби примарне здравствене заштите, радне јединице Ђурђево. Посебност у приоритету ове групе циљева је обезбеђивање новог поузданог санитетског возила за рад одређених служби у насељу оваквог типа.

У исту групу циљева сврставамо реализацију безбедног прилаза и паркинг простора испред здравствене станице и квалитетну расвету; повећање телефонског капацитета здрв.станице за најмање још један телефонски број чиме се обезбеђује бољи контакт са пацијентима; измештање или решавање потпуно новог канализационог система р.ј. Ђурђево; постављење видео надзора и безбедносне заштите на оним деловима објекта који су повећаног ризика за обијање објекта. Завршити климатизацију објекта.

У струковном смислу, специфични циљеви су формирање квалитетног дневно-сменског рада по систему изабраног лекара који ће уз квалитетну техничку подршку бити предуслов за виши ниво здрав. Станице Ђурђево. <п>У специфичне циљеве можемо сматрати и организовање стручних и теметских трибина ради бољег упознавања наших суграђана са елементарним информацијама у битних за здравље.
Радна јединица Чуруг

Стратешки циљ здравствене станице Чуруг, подразумева стандардизацију постојећег простора и његово осавремењивање савременом апаратима и савременим професионалним намештајем који задовољава све ИССО стандарде имајући хигијенско-епидемиолошки услов за његову експлоатацију. То значи санацију и стандрадизацију услова за рад здравственог особља и стандардизацију простора за боравак пацијената у постојећем објекту. Због великог губитка топлотне енергије у време грејне сезоне неопходна је замена свих прозора на постојећем објекту. У стратегијске циљеве свраставамо и неопходност инсталирање поузданог алтернативног система напајања елек.енергијом, затим заменом кровног покривача у целини на целом објекту; санацију подрумске просторије оштећеног од подземних вода у протеклих 7-8 година. Стандардизацију електронске обраде података у радној јединици Чуруг и повезивање са електронским центром у дому здравља Жабаљ.

Специфични циљеви се могу сматрати они којима се решавају акутне или тренутне проблеме у процесу рада постојећих служби примарне здравствене заштите, радне јединице Чуруг. Посебност у приоритету ове групе циљева је обезбеђивање новог поузданог санитетског возила за рад одређених служби у насељу оваквог типа али и набавка возила за интервенције на (неприступачном) терену.

У исту групу циљева сврставамо реализацију безбедног прилаза и паркинг простора испред здравствене станице и квалитетну расвету, повећање телефонског капацитета здрв.станице за најмање још најмање два телефонска броја чиме се обезбеђује бољи контакт са пацијентима, у специфичне циљеве сврставамо санацију постојећег или изградњу потпуно новог спољног канализационог система који ће имати техничку компатибилност са планираном канализационим системом насеља р.ј. Затим постављење видео надзора и безбедносне заштите на оним деловима објекта који су повећаног ризика за обијање објекта. Завршити климатизацију целог објекта.

У струковном смислу, специфични циљеви су организовање и формирање квалитетног -сменског рада у континуитету по систему сменског рада изабраног лекара који ће уз квалитетну техничку подршку бити предуслов за један виши ниво здрав.заштите. у насељу Чуруг.

У специфичне циљеве можемо сматрати и организовање стручних и теметских трибина ради бољег упознавања наших суграђана са елементарним информацијама у битних за њихово здравље.

У струковном смислу, специфични циљеви су формирање квалитетних тимова лекар-сестра за рад по систему изабраног лекара који ће уз квалитетну техничку подршку бити предуслов за виши ниво здравствене заштите наших суграђана.

У специфичне циљеве можемо сматрати и организовање стручних и теметских трибина ради бољег упознавања наших суграђана са елементарним информацијама у битних за здравље.
Радна јединица Госпођинци

Стратешки циљ ове здравствене станице подразумева стандардизацију постојећих просторно-техничко услова.

Због великог губитка топлотне енергије у време грејне сезоне неопходна је замена свих прозора на постојећем објекту. У стратегијске циљеве свраставамо и неопходност инсталирање поузданог алтернативног система напајања елек.енергијом. Стандардизацију електронске обраде података у радној јединици и повезивање са електронским центром у дому здравља Жабаљ.

Специфични циљеви се могу сматрати они којима се решавају акутне или тренутне проблеме у процесу рада постојећих служби примарне здравствене заштите, радне јединице Госпођинци. Посебност у приоритету ове групе циљева је обезбеђивање новог поузданог санитетског возила за рад одређених служби у насељу оваквог типа.

У исту групу циљева сврставамо реализацију безбедног прилаза и паркинг простора испред здравствене станице и квалитетну расвету; повећање телефонског капацитета здрв.станице за најмање још један телефонски број чиме се обезбеђује бољи контакт са пацијентима; постављење видео надзора и безбедносне заштите на оним деловима објекта где је повећан ризик за обијање. Завршити климатизацију објекта.

У струковном смислу, специфични циљеви су формирање квалитетног дневно-сменског рада по систему изабраног лекара који ће уз квалитетну техничку подршку бити предуслов за виши организациони ниво радне јединице Госпођинци.

У специфичне циљеве сматрамо неопходност организовања превентивних програма ради подизања нивоа здравствене културе и обавештености наших суграђана. Реализација се одвија кроз разне видове стручних предавања и тематских трибина ради што бољег упознавања наших суграђана са основним информацијама које су битне за очување здравље.