13°

13°

Dom zdravlja je organizovan teritorijalno po naseljima sa radnim jedinicama – zdravstvenim stanicama, a strukovno po službama.

U domu zdravlja pružaju se usluge primarne zdravstvene zaštite u okviru službe opšte medicine, dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena, dispanzera za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijsku, radiološku, ultrazvučnu i EMG dijagnostiku, a organizovan je rad specijalističkih službi iz interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, neuropsihijatrije i fizijatrije sa rehabilitacijom.

Teritorijalna organizacija doma zdravlja po mesnim zajednicama obavlja svoju delatnost je kroz organizovan smenski rad u svojim zdravstvenim stanicama u kojima su organizovane sledeće službe:

Služba opšte medicine , obezbeđuje u radnim jedinicama Čurug i Žabalj, zbog veličine naselja, neprekidnu zdravstvenu zaštitu kroz organizaciju smenskog rada lekara i medinskog sradnika (med. sestre). U druga dva naselja, Đurđevu i Gospođincima, služba je organizovana u dve dnevne smene.
Polivelentna patronaža je organizovana u okviru službe opšte medicine. Obavlja se u dnevnoj smeni u svim radnim jedinicama.
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – u okviru te službe postoji specijalistička obrada pacijenata iz preventivne stomatologije, ortopedije vilica i protetike a polivalentna stomatološka zaštita organizovana je u svim radnim jedinicama.
Specijalističke službe su u većini organizovane u centralnoj ustanovi u Žablju, a pojedine u svim radnim jedinicama, zdravstvenim stanicama (pedijatrija), (u z.s. Čurug pedijatrija i fizijatrija).

  Nemedicinska služba – pravno-administrativna služba (zajedničke službe).

 

Prikaz usluga po službama:
Služba opšte medicine     110.109
Kućne posete     3.287
Medicinski saradnici (tehničari)     2.202
Preventivnih usluga     106.717
Polivalentna patronaža     5.610
Služba za laboratorijsku biohemiju     152.174
Stomatološka služba odraslih     24.050
Stomatološka služba dece     3.871
ATD dispanzer     35.020
RTG dijagnostika     57.488
Dispanzer za zaštitu žena     10.966
Specijalističke ambulante za internističku medicinu     8.980
oftalmologija     14.731
neuropsihijatrija     3.513
medicinu rada i dispanzer za fifikalnu medicinu i rehabilitaciju     7.357

od bolesti organa za disanje: 9.856
od bolesti kardiovaskularnog sistema: 4.848
od bolesti koštano-mišićnog sistema: 3.080
od bolesti mokraćno-polnog sistema: 1.936
od bolesti organa za varenje: 1.980

Radna jedinica Žabalj

Imajući u vidu podatak da u objektu Doma zdravlja u Žablju od 1966. god. nije izgrađen nijedan kvadratni metar novog profesionalno-poslovnog prostora a da su se u protekle četiri decenije razvijale određene specijalističke službe, kao logičan zaključak se nameće nophodnost izgradnje novog objekta, sa savremenom koncipiranim rasporedom profesionalnog prostora koji će moći da odgovori svim standardima na duži vremenski period u budućnosti. Razvoj specijalističkih službi koje savremeni medicinski standardi podrazumevaju za naselja ovakvog tipa nameću ne samo izgradnju novog poslovnog prostora već reorganizaciju postojećeg prostora sve u interesu efikasne i kvalitetnije zaštite zdravlja naših sugrađana, što podrazumeva kako uspešno i blagovremeno dijagnostikovanje, tako i sprovođenje efikasne i uspešne terapijske procedure naših pacijenata.

Pored gore navedenog prostornog standarda kao strategijskog cilja, nerazdvojiv od prostornog je i tehnički standard. On podrazumeva zamenu dotrajale opreme i zanavljanje sa potpuno novom tehnički superiornom opremom. Na taj način biće nam dostupne mnoge savremene dijagnostičke procedure koje će se moći organizovati u sistemu doma zdravlja.Tako organizovana i pouzdana dijagnostička procedura na nivou primarne zdravstvene zaštite (doma zdravlja), bitno rastererećuje sekundarni nivo dijagnostičke faze, te štedi vreme i ubrzavajići proces uspostavljanja dijagnoze a time i pravovremeno određivanje i sprovođenje uspešne terapije.

Kao deo tehničkog standarda, svakako treba navesti zamenu starog i nebezbednog voznog parka, sa novim standardnim vozilima, prilagođenim za eksploataciju u urbanim naseljima ovakvog tipa, misli se na nabavku redovnih sanitetskih vozila za eksploataciju u naselju ali i nabavku sanitetskih vozila opremljenih za intervencije u vanrednim okolnostima i na nepristupačnom terenu, (misli se na intervecije u poljoprivrednim reonima, njivama itd).

Kao deo opšteg strategijskog cilja što smatramo da je od izuzetnog zanačaja uspostavljanje nivoa više strukovne organizacije. To podrazumeva i primenu preporuke ministarstva zdravlja i za uvođenje i organizovanje efikasnijeg fleksibilnog sistema rada ( sistem biranog lekara) gde će se eksponirati znanje, sposobnost lekara i njegovog saradnika za rad sa pacijentima u različitim okolnostima koje ih priroda posla dovede u naseljima ovakvog tipa.

U viši nivo strukovne organizacije svakako spada obezbeđivanje uslova lekarima i njihovim saradnicima za edukaciju prisustvom i učešćem na seminarima, kongresima, strukovnim i tematskim skupovima.

Od posebnog značaja je planiranje i organizovanje odgovarajućih specijalističkih službi za koje i pored preporuke ministarstva zdravlja za njihovo ukidanje ili formiranje, moraju se sagledati objektivne okolnosti. Sve to traži studijski pristup problemu strukovne standarizacije kada su odgovarajuće specijalističke službe u pitanju, što znači neophodnost u izradi elaborata profesionalne opravdanosti za datu službu u specifičnim okolnostima kakve pretpostalja organizacija zravstvene zaštite u naseljima ovakvog tipa; zatim izrada finansijskog elaborata ekonomske isplativosti u okolnostima koje uvažavaju ekonomski trenutak osnivača; zatim izrada elaborata prostorno-tehničkog standarda za odgovarajuću službu; zatim izrada elaborata kojim se sagledavaju ili formiraju kadarovski standardi (potencijali) u matičnoj ustanovi, domu zdravlja.
Radna jedinica Đurđevo

Strateški cilj zdravstvene stanice Đurđevo, takođe podrazumeva izgradnju ili dogradnju potuno novog objekta u neposrednoj blizini postojećeg i njegovu neposrednu efikasnu i ekonomičnu povezanost sa postojećim objektom. Taj objekat mora sadržati savremeno planiran prostor odgovarajuće površine (kvadrature za razvoj službi primarne zdravsvene zaštite i podrazumeva standradizaciju uslova za rad zdravstvenog osoblja i standardizaciju prostora za boravak pacijenata u postojećem objektu. Zbog velikog gubitka toplotne energije u vreme grejne sezone neophodna je zamena svih prozora na postojećem, starom objektu. U strategijske ciljeve svrastavamo i neophodnost instaliranje pouzdanog alternativnog sistema napajanja elek.energijom. Standardizaciju elektronske obrade podataka u radnoj jedinici i povezivanje sa elektronskim centrom u domu zdravlja Žabalj.

Specifični ciljevi se mogu smatrati oni kojima se rešavaju akutne ili trenutne probleme u procesu rada postojećih službi primarne zdravstvene zaštite, radne jedinice Đurđevo. Posebnost u prioritetu ove grupe ciljeva je obezbeđivanje novog pouzdanog sanitetskog vozila za rad određenih službi u naselju ovakvog tipa.

U istu grupu ciljeva svrstavamo realizaciju bezbednog prilaza i parking prostora ispred zdravstvene stanice i kvalitetnu rasvetu; povećanje telefonskog kapaciteta zdrv.stanice za najmanje još jedan telefonski broj čime se obezbeđuje bolji kontakt sa pacijentima; izmeštanje ili rešavanje potpuno novog kanalizacionog sistema r.j. Đurđevo; postavljenje video nadzora i bezbednosne zaštite na onim delovima objekta koji su povećanog rizika za obijanje objekta. Završiti klimatizaciju objekta.

U strukovnom smislu, specifični ciljevi su formiranje kvalitetnog dnevno-smenskog rada po sistemu izabranog lekara koji će uz kvalitetnu tehničku podršku biti preduslov za viši nivo zdrav. Stanice Đurđevo. <p>U specifične ciljeve možemo smatrati i organizovanje stručnih i temetskih tribina radi boljeg upoznavanja naših sugrađana sa elementarnim informacijama u bitnih za zdravlje.
Radna jedinica Čurug

Strateški cilj zdravstvene stanice Čurug, podrazumeva standardizaciju postojećeg prostora i njegovo osavremenjivanje savremenom aparatima i savremenim profesionalnim nameštajem koji zadovoljava sve ISSO standarde imajući higijensko-epidemiološki uslov za njegovu eksploataciju. To znači sanaciju i standradizaciju uslova za rad zdravstvenog osoblja i standardizaciju prostora za boravak pacijenata u postojećem objektu. Zbog velikog gubitka toplotne energije u vreme grejne sezone neophodna je zamena svih prozora na postojećem objektu. U strategijske ciljeve svrastavamo i neophodnost instaliranje pouzdanog alternativnog sistema napajanja elek.energijom, zatim zamenom krovnog pokrivača u celini na celom objektu; sanaciju podrumske prostorije oštećenog od podzemnih voda u proteklih 7-8 godina. Standardizaciju elektronske obrade podataka u radnoj jedinici Čurug i povezivanje sa elektronskim centrom u domu zdravlja Žabalj.

Specifični ciljevi se mogu smatrati oni kojima se rešavaju akutne ili trenutne probleme u procesu rada postojećih službi primarne zdravstvene zaštite, radne jedinice Čurug. Posebnost u prioritetu ove grupe ciljeva je obezbeđivanje novog pouzdanog sanitetskog vozila za rad određenih službi u naselju ovakvog tipa ali i nabavka vozila za intervencije na (nepristupačnom) terenu.

U istu grupu ciljeva svrstavamo realizaciju bezbednog prilaza i parking prostora ispred zdravstvene stanice i kvalitetnu rasvetu, povećanje telefonskog kapaciteta zdrv.stanice za najmanje još najmanje dva telefonska broja čime se obezbeđuje bolji kontakt sa pacijentima, u specifične ciljeve svrstavamo sanaciju postojećeg ili izgradnju potpuno novog spoljnog kanalizacionog sistema koji će imati tehničku kompatibilnost sa planiranom kanalizacionim sistemom naselja r.j. Zatim postavljenje video nadzora i bezbednosne zaštite na onim delovima objekta koji su povećanog rizika za obijanje objekta. Završiti klimatizaciju celog objekta.

U strukovnom smislu, specifični ciljevi su organizovanje i formiranje kvalitetnog -smenskog rada u kontinuitetu po sistemu smenskog rada izabranog lekara koji će uz kvalitetnu tehničku podršku biti preduslov za jedan viši nivo zdrav.zaštite. u naselju Čurug.

U specifične ciljeve možemo smatrati i organizovanje stručnih i temetskih tribina radi boljeg upoznavanja naših sugrađana sa elementarnim informacijama u bitnih za njihovo zdravlje.

U strukovnom smislu, specifični ciljevi su formiranje kvalitetnih timova lekar-sestra za rad po sistemu izabranog lekara koji će uz kvalitetnu tehničku podršku biti preduslov za viši nivo zdravstvene zaštite naših sugrađana.

U specifične ciljeve možemo smatrati i organizovanje stručnih i temetskih tribina radi boljeg upoznavanja naših sugrađana sa elementarnim informacijama u bitnih za zdravlje.
Radna jedinica Gospođinci

Strateški cilj ove zdravstvene stanice podrazumeva standardizaciju postojećih prostorno-tehničko uslova.

Zbog velikog gubitka toplotne energije u vreme grejne sezone neophodna je zamena svih prozora na postojećem objektu. U strategijske ciljeve svrastavamo i neophodnost instaliranje pouzdanog alternativnog sistema napajanja elek.energijom. Standardizaciju elektronske obrade podataka u radnoj jedinici i povezivanje sa elektronskim centrom u domu zdravlja Žabalj.

Specifični ciljevi se mogu smatrati oni kojima se rešavaju akutne ili trenutne probleme u procesu rada postojećih službi primarne zdravstvene zaštite, radne jedinice Gospođinci. Posebnost u prioritetu ove grupe ciljeva je obezbeđivanje novog pouzdanog sanitetskog vozila za rad određenih službi u naselju ovakvog tipa.

U istu grupu ciljeva svrstavamo realizaciju bezbednog prilaza i parking prostora ispred zdravstvene stanice i kvalitetnu rasvetu; povećanje telefonskog kapaciteta zdrv.stanice za najmanje još jedan telefonski broj čime se obezbeđuje bolji kontakt sa pacijentima; postavljenje video nadzora i bezbednosne zaštite na onim delovima objekta gde je povećan rizik za obijanje. Završiti klimatizaciju objekta.

U strukovnom smislu, specifični ciljevi su formiranje kvalitetnog dnevno-smenskog rada po sistemu izabranog lekara koji će uz kvalitetnu tehničku podršku biti preduslov za viši organizacioni nivo radne jedinice Gospođinci.

U specifične ciljeve smatramo neophodnost organizovanja preventivnih programa radi podizanja nivoa zdravstvene kulture i obaveštenosti naših sugrađana. Realizacija se odvija kroz razne vidove stručnih predavanja i tematskih tribina radi što boljeg upoznavanja naših sugrađana sa osnovnim informacijama koje su bitne za očuvanje zdravlje.