15°

15°

Последње вести

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине, у Општини се образују месне заједнице. Месна заједница се образује за једно насељено место.  Ме­сна за­јед­ни­ца има свој­ство прав­ног ли­ца у окви­ру права и дужности утврђених статутом и одлуком Скупштине општине.

Месна заједница има статут којим се, у складу са законом, статутом и одлуком Скупштине општине:  утврђују послови и задаци месне заједнице; утврђује број чланова савета месне заједнице, поступак избора чланова Савета, врсте аката које  Савет доноси, уређује  начин одлучивања у Савету, јавност рада и обавештавање грађана о раду Савета; уређује положај запослених у месној заједници и регулишу друга питања од значаја за функционисање месне заједнице.

 

Жабаљ | Презентација општине